20170907-ประชาสัมพันธ์โครงการ YSC ครั้งที่ 20 หมดเขตรับสมัคร 29 ก.ย. นี้

โพสต์6 ก.ย. 2560 22:56โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 21:00 ]

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: ยกระดับเด็กไทยมุ่งสู่นักวิทย์ระดับโลก

    ประชาสัมพันธ์โครงการ YSC ครั้งที่ 20 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยสำหรับเข้าประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและผลักดันผลงานของเยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ งานนี้นับเป็นการแสดงผลงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6
   โดยสาขาที่จัดแข่งขันในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมจาก YSC ครั้งที่ 19 ที่ผ่านมาโดยแยกเป็น
1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
2. สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences)
3. สาขาเคมี (Chemistry)
4. สาขาชีววิทยา (Biology)
5. สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ (Physics, Energy and Astronomy)
6. สาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) 

 กำหนดการโครงการ
ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดทุกคน15 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560
รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal)1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560
 
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน19 ตุลาคม 2560 
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 
พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์พฤศจิกายน 2560 
กำหนดส่งมอบผลงาน15 มกราคม 2561
 
ตรวจประเมินผลงานรอบ 216 – 31 มกราคม 2561 
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมกราคม 2561 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2561
 
การประกวดในงาน Intel ISEF 201814 - 19 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง


คุณสมบัติผู้เข้าประกวดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน
- คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุไม่เกิน 20 ปี 
- เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน
     เป็นโครงงานโดยมีสมาชิกจำนวน 1-3 คน โดยนักเรียนแต่ละคนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงาน
     นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ YSC แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)" ในปีเดียวกัน
     ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน นักเรียนผู้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด
     โครงงานที่ได้รับทุนต้องจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม หากพ้นกำหนดทางโครงการ YSC ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนทุน
     ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้
     ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานจะต้องระบุข้อความหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค
     หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุนให้แก่เนคเทค
     นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่เนคเทค หรือ ศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย 
     หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากข้อเสนอโครงงานที่ส่งมาแล้ว นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานจะต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง โดยแจ้งแก่ศูนย์ประสานงานและเนคเทคทราบตาม

โดยรายละเอียดกโครงการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/YSCThailand/ 
หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกฤษดา แท่งทอง ผู้ประสานงานโครงการ YSC ครั้งที่ 20 โทรศัพท์ 086-360-3518 e-mail : kr.theangthong@gmail.com  

โปสเตอร์ประกวด ฯ

Comments