20170425-นักเรียนชั้น ม. 5 ได้รับรางวัลการเข้าประกวดการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19

โพสต์24 เม.ย. 2560 23:50โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:49 ]
ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักเรียนในโครงการวมว. มธ- สกร ทั้งในระดับชั้น ม. 4 และ ม. 5 ได้สร้างผลงานด้านการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการดังนี้

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

        นักเรียนชั้น ม. 5 ส่งโครงงานเข้าประกวดในการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดย NECTEC โดยมีนักเรียนจำนวน 2 กลุ่มที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คือ โครงงาน “ชนิดของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ” โดยนางสาว เจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา เสือยันต์ นางสาวณัชนน สนหลักสี่ และโครงงาน “การตรึงไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก” โดยนาย ชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ นอกจากนี้มีนักเรียนจำนวนสองกลุ่มที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพร้อมทั้งผ่านเข้าสู่การแข่งรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560 คือ กลุ่มโครงงาน “กล่องเห็ดอัจฉริยะ” โดยนายโศธนะ วิชาเรือง และ กลุ่มโครงงาน “การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยนาย เกษมสันต์ พงษ์สุวรรรณ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิรพัชร มูลศาสตร์ ผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มโครงงาน “การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน “International Sustainable World Project Olympiad (I-SWEEEP) ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2560 ที่เมือง Houston มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มโครงงาน การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยนาย เกษมสันต์ พงษ์สุวรรรณ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิรพัชร  มูลศาสตร์ โดยมี อ.ดร.วรุณธร  เชื้อบุญมี และ ผศ.ดร. ชิราวุฒิ  เพชรเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกลุ่มโครงงาน กล่องเห็ดอัจฉริยะโดยนายโศธนะ วิชาเรือง โดยมี อ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโครงงาน ชนิดของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อโดยนางสาว เจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา  เสือยันต์ นางสาวณัชนน  สนหลักสี่ โดยมี ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


โครงงาน การตรึงไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก โดยนาย ชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ โดยมี ผศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


รางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

    นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอแบบบรรยายจากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


Comments