20170224-ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก ของโครงการ YSC 2017

โพสต์23 ก.พ. 2560 21:11โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:58 ]


    ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยสำหรับเข้าประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและผลักดันผลงานของเยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ

    ปรากฏว่า ผลการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง นักเรียนในโครงการฯ วมว. มธ-สกร ได้ผ่านการเข้ารอบ 4 ทีม จาก 6 ทีมที่ผ่านเข้าประกวด จากโรงเรียนในภาคกลางกว่า 105 ทีม โดยแบ่งผลการแข่งขันดังนี้ คือ

1 ผ่านได้รับทุนรอบสองและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 ทีม

    1. Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ โดยมี อาจารย์วสิศ ลิ้มประเสริฐ เป็นที่ปรึกษา และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายโศธนะ วิชาเรือง ม. 5
    2. Y19TEVC353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของ เห็ดสายพันธุ์ท้องถิอนของไทย และวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร โดยมี อาจารย์วรุณธร เชื้อบุญมี เป็นที่ปรึกษา และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ และ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง

2 ผ่านได้รับทุนรอบสอง 2 ทีม

    1. Y19TPLC294 ชนิดของแสงสีทีอมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น ลิลลีอและต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ โดยมี อาจารย์ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เป็นที่ปรึกษา นางสาวเจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา เสือยันต์ และ นางสาวณัฐชนน สนหลักสีอ
    2. Y19TEVC351 การตรึงไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนต เพืออพัฒนาเป็นวัสดุปลูก โดยมี อาจารย์ สุเปญญา จิตตพันธ์ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายพงศกร น้อยชุมแพ นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร

Comments