20160224-การแข่งขัน Young Scientist Competition - YSC 2016

โพสต์23 ก.พ. 2559 22:24โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2561 20:54 ]
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 
The Eighteenth Young Scientist Competition: YSC 2016

        สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดการ ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) โดยเริขมการ ประกวดเมฉขอปี พ.ศ. 2542 ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 เพิขมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และปี พ.ศ. 2549 ได้เพิขมการประกวด ในประเภททีม (Team Project) โดยเปิดกว้างในทุกสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการฯ ได้จัดตัำงศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค 4 ภาค คฉอ ภาคเหนฉอ : มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนฉอ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคใต้: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคกลาง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนัำนยังได้รับ ความร่วมมฉอจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำากัด โดยโครงการนีำมีวัตถุประสงค์เพฉขอกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศงกษา ให้มี โอกาสแสดงความสามารถและทักษะทีขเป็นนวัตกรรมและความคิดริเริขมสร้างสรรค์ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ และเพฉขอคัดเลฉอกนักเรียนตัวแทนประเทศไทย สำาหรับเข้าประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ทีขประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและผลักดันผลงานของ เยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ (Intel International Science and Engineering Fair) เป็นเวทีการประกวดแข่งขันผลงานทาง วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับโลกทีขชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ทีขมีความสามารถเยีขยม ยอดจากประเทศต่างๆ ทัขวโลก และจัดต่อเนฉของเป็นประจำาทุกปีมากว่า 60 ปี งานนีำนับเป็นการ แสดงผลงานวิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนชัำนมัธยมศงกษาปีทีข 3 ถงง 6 เพียงรายการเดียว ของโลกทีขครอบคลุมวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ มากทีขสุด และนับเป็นเวทีทีขชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ทีขมีอายุระหว่าง 12-20 ปี ทัำงนีำ มีจำานวนนักเรียนมากกว่า 1 ล้านคนทัขวโลกทีขได้เข้าร่วม ในงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำาหรับงาน Intel ISEF รอบชิงชนะเลิศ มีนักเรียน จำานวนกว่า 1,700 คน และจำานวนโครงงานทีขเข้าร่วมมากกว่า 1,200 โครงงาน จาก 78 ประเทศทัขวโลก สำาหรับประเทศไทยนัำน ได้เข้าร่วมการประกวด Intel ISEF ครัำงแรกตัำงแต่ปี พ.ศ. 2542 ในโครงงานประเภทบุคคล สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) และ ในปี พ.ศ. 2545 ได้ส่งสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เข้าประกวดเพิขม และเพฉขอ เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เยาวชนมากขงำน ในปี พ.ศ. 2549 จงงได้ เข้าร่วมประกวดในโครงงานประเภททีม (Team Project) รวมทัำงมีการขยายสาขาการ ประกวดเป็น 8 สาขาในปีเดียวกัน ซ้งขงประโยชน์จากการได้เข้าร่วมแข่งขันนัำน นอกเหนฉอไปจากรางวัลทีขจะได้รับจากการ ประกวดแล้ว เด็กไทยยังได้มีโอกาสแสดงฝ่ีมฉอและผลงานในเวทีทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก ซ้งขงนับเป็นประสบการณ์ทีขมีคุณค่าทัำงสำาหรับนักเรียนทีขเข้าร่วมประกวดเองและเป็นประโยชน์ เป็นอย่างยิขงต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 

นักเรียนสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวได้ในตามลิ้งแนบ 
http://fic.nectec.or.th/sites/fic.nectec.or.th/files/YSC2016_Booklet.pdf

หรือดาวโหลดเอกสารได้ด้านล่าง
Ċ
Rangsiman Ketkaew,
23 ก.พ. 2559 22:24
Comments