20150501-SCiUS-Exhibition-2558

ภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. ที่มหาวิทยาลัยสุรนารี นครราชสีม  โดยมีอาจารย์จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCIUS@TU) เข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

201505-tu-scius-exhibition