ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


นักเรียน ม.6 คว้าเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม

โพสต์10 พ.ค. 2560 19:50โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2560 00:02 ]        นักเรียนชั้น ม. 5 จำนวน 3 คน ในโครงการ วมว.มธ.- สกร. ได้ถูกคัดเลือกจากโครงการประกวดนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ 2017 ซึ่งจัดโดย NECTEC  ให้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ I-SWEEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environment Project) 2017 ซึ่งเป็นงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ โดยมีนักเรียนจาก 62 ประเทศเข้าร่วมในการประกวดที่เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

        ผลการแข่งขันคือ  นายเกษมสันต์ วารีนิล นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์  จากโครงงานเรื่อง  Development of Bio-Based Materials from Thai Local Mushroom Mycelium and Agriculture Wastes โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ อ.ดร.วรุณธร เชื้อบุญมี และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคือ ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากสาขา Environment

ภาพกิจกรรม


7th SCiUS Forum @ ขอนแก่น

โพสต์1 พ.ค. 2560 06:59โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2560 07:07 ]

กิจกรรม “7th SCiUS Forum”
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7th SCiUS Forum


นักเรียนชั้น ม. 5 ได้รับรางวัลการเข้าประกวดการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19

โพสต์24 เม.ย. 2560 23:50โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2560 23:59 ]

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักเรียนในโครงการวมว. มธ- สกร ทั้งในระดับชั้น ม. 4 และ ม. 5 ได้สร้างผลงานด้านการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการดังนี้

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

        นักเรียนชั้น ม. 5 ส่งโครงงานเข้าประกวดในการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดย NECTEC โดยมีนักเรียนจำนวน 2 กลุ่มที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คือ โครงงาน “ชนิดของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ” โดยนางสาว เจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา เสือยันต์ นางสาวณัชนน สนหลักสี่ และโครงงาน “การตรึงไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก” โดยนาย ชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ นอกจากนี้มีนักเรียนจำนวนสองกลุ่มที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพร้อมทั้งผ่านเข้าสู่การแข่งรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560 คือ กลุ่มโครงงาน “กล่องเห็ดอัจฉริยะ” โดยนายโศธนะ วิชาเรือง และ กลุ่มโครงงาน “การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยนาย เกษมสันต์ พงษ์สุวรรรณ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิรพัชร มูลศาสตร์ ผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มโครงงาน “การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน “International Sustainable World Project Olympiad (I-SWEEEP) ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2560 ที่เมือง Houston มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มโครงงาน การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยนาย เกษมสันต์ พงษ์สุวรรรณ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิรพัชร  มูลศาสตร์ โดยมี อ.ดร.วรุณธร  เชื้อบุญมี และ ผศ.ดร. ชิราวุฒิ  เพชรเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกลุ่มโครงงาน กล่องเห็ดอัจฉริยะโดยนายโศธนะ วิชาเรือง โดยมี อ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโครงงาน ชนิดของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อโดยนางสาว เจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา  เสือยันต์ นางสาวณัชนน  สนหลักสี่ โดยมี ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


โครงงาน การตรึงไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก โดยนาย ชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ โดยมี ผศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


รางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

    นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอแบบบรรยายจากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก ของโครงการ YSC 2017

โพสต์23 ก.พ. 2560 21:11โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2560 21:12 ]    ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยสำหรับเข้าประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและผลักดันผลงานของเยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ

    ปรากฏว่า ผลการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง นักเรียนในโครงการฯ วมว. มธ-สกร ได้ผ่านการเข้ารอบ 4 ทีม จาก 6 ทีมที่ผ่านเข้าประกวด จากโรงเรียนในภาคกลางกว่า 105 ทีม โดยแบ่งผลการแข่งขันดังนี้ คือ

1 ผ่านได้รับทุนรอบสองและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 ทีม

    1. Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ โดยมี อาจารย์วสิศ ลิ้มประเสริฐ เป็นที่ปรึกษา และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายโศธนะ วิชาเรือง ม. 5
    2. Y19TEVC353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของ เห็ดสายพันธุ์ท้องถิอนของไทย และวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร โดยมี อาจารย์วรุณธร เชื้อบุญมี เป็นที่ปรึกษา และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ และ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง

2 ผ่านได้รับทุนรอบสอง 2 ทีม

    1. Y19TPLC294 ชนิดของแสงสีทีอมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น ลิลลีอและต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ โดยมี อาจารย์ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เป็นที่ปรึกษา นางสาวเจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา เสือยันต์ และ นางสาวณัฐชนน สนหลักสีอ
    2. Y19TEVC351 การตรึงไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนต เพืออพัฒนาเป็นวัสดุปลูก โดยมี อาจารย์ สุเปญญา จิตตพันธ์ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายพงศกร น้อยชุมแพ นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร

โอกาส "งานวิจัย" ของคนไทยบน "สถานีอวกาศ" มาถึงแล้ว

โพสต์9 ก.พ. 2560 22:28โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2560 22:31 ]


         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ภายใต้การดำเนินการของ Space Environment Utilization Working Group (SEUWG) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “SPACE ENVIRONMENT AND KIBO UTILIZATION WORKSHOP” ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานด้านอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น

       นอกจากโครงการวิจัยในสถานีอวกาศนานาชาติแล้ว สวทช. และ สทอภ. ได้มีความร่วมมือกับ JAXA ในการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจและเพิ่มพูนศักยภาพเยาวชนไทยในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ The Student Zero-gravity Flight Experiment Contest เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยนำงานวิจัยขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก โดยใช้เครื่องบินที่ทำการบินแบบ Parabolic จำลองสภาพไร้น้ำหนัก ประมาณ 20 วินาที ซึ่งจะเป็นการทดลองร่วมกับเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเวียดนาม
       
       โครงการ SPACE SEEDS FOR ASIAN FUTURE 2013 เป็นโครงการเชิญชวนเยาวชนที่สนใจร่วมกัน ค้นหาคำตอบด้วยการทดลองปลูกถั่วแดงญี่ปุ่นในอวกาศ เปรียบเทียบกับถั่วแดงญี่ปุ่นที่ปลูกบนโลก ซึ่งตลอดระยะเวลาการทดลอง มนุษย์อวกาศได้บันทึกภาพวิดีโอส่งตรงจากสถานีอวกาศนานาชาติ มาถึงประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้เยาวชนผู้ร่วมทำการทดลองได้ติดตามข้อมูล เปรียบเทียบผลการทดลองเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วแดงบนสถานีอวกาศนานาชาติ
       
       โครงการ ASIAN TRY ZERO G เปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนไทยและคนรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 27ปี) เสนอโครงการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อส่งให้กับมนุษย์อวกาศญี่ปุ่นทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ซึ่งจะต้องเป็นการทดลองที่ไม่เคยทำมาก่อน และใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรจาก JAXA และของที่ระลึกจาก สวทช. พร้อมโอกาสเดินทางไปชมการทดลองของมนุษย์อวกาศแบบสด ๆ ผ่านห้องบังคับการที่ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
       
       สำหรับประชาชนและเยาวชนที่สนใจงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและโครงการทางด้านอวกาศต่างๆ ได้ที่ www.nstda.or.th/jaxa-thailand ประชาสัมพันธ์ Asian Science Camp

โพสต์3 ก.พ. 2560 00:15โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 00:15 ]


ตัวแทนคณะนักเรียน ผู้ปกครอง และคณาจารย์โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฯ (วมว. มธ.-สกร.) ร่วมสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแก่อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โพสต์15 ม.ค. 2560 21:10โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 15 ม.ค. 2560 21:34 ]

        รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย ผู้อำนวยการโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ฯ (วมว. มธ.-สกร.) และคณาจารย์ ร่วมสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญจากคณะตัวแทนนักเรียน ผู้ปกครอง แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ณ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560


ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี


รองศาสตราจารย์ ดร. วีรยา ฉิมอ้อย รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. มธ.-สกร.

โพสต์22 ธ.ค. 2559 18:56โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2559 19:02 ]

ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามที่โคงรการ วมว. ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรก ประจำปีการศึกาา 2560 เมื่อ วันที่ 20 พฤศจิการยน 2559 บัดนี้ ได้ดำเนินการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามประกาศและรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรกของศูนย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย รังสิต ดังเอกสารดังต่อไปนี้
***ขอให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก โปรดเข้าไปดูรายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการสอบคัดเลือกรอบสองได้ คลิกที่นี่ และโปรดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรอบสอง ที่นั่งสอบและห้องสอบได้ที่เว็บไซต์โครงการ หลังจากวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงผลการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศกระทรวง ฯ


รายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านรอบแรกของโครงการ วมว. มธ.-สกร.

รายชื่อนักเรียนสอบผ่านรอบแรกเข้า ม.4


ประชาสัมพันธ์สัมมนาพิเศษ "การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร"

โพสต์19 ธ.ค. 2559 02:00โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2559 02:03 ]

ประชาสัมพันธ์สัมมนาพิเศษ "การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร"
โดย ดร.สุธีรา วัฒนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สัมมนา ณ ห้องโครงการ วมว. อาคาร บร. 5 วันที่ 22 ธันวาคมนี้

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม โครงการ School Lab ประเทศไทย

โพสต์12 ธ.ค. 2559 20:58โดยRangsiman Ketkaew   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2559 21:02 ]


            โครงการ School Lab ประเทศไทย เปิดรับสมัครสำหรับเด็กอายุ 15-18 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) โดยนักเรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ในการสมัครเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรรค์ และครอบคลุม โดยสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบ ร้อง เล่น เต้นรำ ยกเว้นการใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการจะตัดสินภายใต้กฎ 3 ข้อ คือ เนื้อหาชัดเจน ครบถ้วน และน่าสนุก

            สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน – นำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที - ออดิชั่นทางวิดีโอ: ส่งวิดีโอผ่านท่างเว็บไซต์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
            
            รายละเอียดเพิ่งเติมและการสมัคร https://www.britishcouncil.or.th/school-lab

            ดูตัวอย่างของ School Lab ของประเทศมาเลเซีย ปี 2016 ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLH5T8UgV8FuwbnrL6T2fdJPj1d1LX7WBk

1-10 of 55