ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์


20180222-ประชาสัมพันธ์ "บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม" วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.00

posted 21 Feb 2018, 21:55 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 21:56 ]

ประชาสัมพันธ์งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "บ่มเพาะนักวิทย์ คิดเพื่อสังคม" ในงาน NAC 

ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ครับ

ท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจรรม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกได้ที่เว็ปไซต์

https://www.nstda.or.th/nac/2018/seminar/82-seminar12mar/148-jstp-book.html

โดยในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆของงาน NAC (เปิดบ้านของ สวทช.) อีกด้วยครับ20170921-นักเรียน วมว. มธ.-สกร. รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

posted 20 Sep 2017, 20:12 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 20:46 ]

นักเรียน วมว. มธ.-สกร. รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

        เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ 
พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ และเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งหมด 110 คน

โครงงาน: วัสดุชีวภาพจากเส้นใยของเห็ดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1955&type=12
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล http://dcy.go.th/webnew/upload/news/news_th_20170708084146_1.pdf
ผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 http://news.ch7.com/detail/248824

20170907-ประชาสัมพันธ์โครงการ YSC ครั้งที่ 20 หมดเขตรับสมัคร 29 ก.ย. นี้

posted 6 Sep 2017, 22:56 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 21:00 ]


การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์: ยกระดับเด็กไทยมุ่งสู่นักวิทย์ระดับโลก

    ประชาสัมพันธ์โครงการ YSC ครั้งที่ 20 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยสำหรับเข้าประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและผลักดันผลงานของเยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ งานนี้นับเป็นการแสดงผลงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 6
   โดยสาขาที่จัดแข่งขันในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมจาก YSC ครั้งที่ 19 ที่ผ่านมาโดยแยกเป็น
1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
2. สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences)
3. สาขาเคมี (Chemistry)
4. สาขาชีววิทยา (Biology)
5. สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ (Physics, Energy and Astronomy)
6. สาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science) 

 กำหนดการโครงการ
ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดทุกคน15 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560
รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal)1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560
 
ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน19 ตุลาคม 2560 
ระยะเวลาพัฒนาโครงงานพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561 
พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์พฤศจิกายน 2560 
กำหนดส่งมอบผลงาน15 มกราคม 2561
 
ตรวจประเมินผลงานรอบ 216 – 31 มกราคม 2561 
ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมกราคม 2561 
การประกวดรอบชิงชนะเลิศมีนาคม 2561
 
การประกวดในงาน Intel ISEF 201814 - 19 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง


คุณสมบัติผู้เข้าประกวดและเงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน
- คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
    นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุไม่เกิน 20 ปี 
- เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน
     เป็นโครงงานโดยมีสมาชิกจำนวน 1-3 คน โดยนักเรียนแต่ละคนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงาน
     นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ YSC แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)" ในปีเดียวกัน
     ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน นักเรียนผู้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด
     โครงงานที่ได้รับทุนต้องจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม หากพ้นกำหนดทางโครงการ YSC ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนทุน
     ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้
     ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานจะต้องระบุข้อความหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค
     หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุนให้แก่เนคเทค
     นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่เนคเทค หรือ ศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย 
     หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากข้อเสนอโครงงานที่ส่งมาแล้ว นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานจะต้องแจ้งปรับปรุงข้อมูลของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง โดยแจ้งแก่ศูนย์ประสานงานและเนคเทคทราบตาม

โดยรายละเอียดกโครงการสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/YSCThailand/ 
หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกฤษดา แท่งทอง ผู้ประสานงานโครงการ YSC ครั้งที่ 20 โทรศัพท์ 086-360-3518 e-mail : kr.theangthong@gmail.com  

โปสเตอร์ประกวด ฯ

20170901-ขยายเวลาประกวดสิ่งปะดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน

posted 31 Aug 2017, 10:07 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 21:10 ]


    โครงการ Chevron Enjoy Science เชิญเมกเกอร์สายสามัญและอาชีวะร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน ลุ้นทริปตะลุย Maker Faire ที่อเมริกา ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 15 กันยายน นี้ www.bangkokmakerfaire.com/ymc2

“การประกวด Young Makers Contest ปีสอง” ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักคิด นักประดิษฐ์ มาบอกครับ โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญ และสายอาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด ชิงรางวัลทุนการศึกษา และยังได้ไปร่วมแสดงผลงานที่สหรัฐอเมริกาด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือข่าวน่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรม https://www.facebook.com/Chevron3D/

เอกสารประกาศและใบรับสมัคร

20170511-นักเรียน ม.6 คว้าเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม

posted 10 May 2017, 19:50 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 20:49 ]        นักเรียนชั้น ม. 5 จำนวน 3 คน ในโครงการ วมว.มธ.- สกร. ได้ถูกคัดเลือกจากโครงการประกวดนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ 2017 ซึ่งจัดโดย NECTEC  ให้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ I-SWEEEP (International Sustainable World Energy Engineering Environment Project) 2017 ซึ่งเป็นงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ โดยมีนักเรียนจาก 62 ประเทศเข้าร่วมในการประกวดที่เมืองฮูสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 3 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

        ผลการแข่งขันคือ  นายเกษมสันต์ วารีนิล นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์  จากโครงงานเรื่อง  Development of Bio-Based Materials from Thai Local Mushroom Mycelium and Agriculture Wastes โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคือ อ.ดร.วรุณธร เชื้อบุญมี และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคือ ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จากสาขา Environment

ภาพกิจกรรม


20170501-7th SCiUS Forum @ ขอนแก่น

posted 1 May 2017, 06:59 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 20:58 ]

กิจกรรม “7th SCiUS Forum”
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7th SCiUS Forum


20170425-นักเรียนชั้น ม. 5 ได้รับรางวัลการเข้าประกวดการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19

posted 24 Apr 2017, 23:50 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 20:49 ]

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักเรียนในโครงการวมว. มธ- สกร ทั้งในระดับชั้น ม. 4 และ ม. 5 ได้สร้างผลงานด้านการเข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทางวิชาการดังนี้

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

        นักเรียนชั้น ม. 5 ส่งโครงงานเข้าประกวดในการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดย NECTEC โดยมีนักเรียนจำนวน 2 กลุ่มที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย คือ โครงงาน “ชนิดของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ” โดยนางสาว เจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา เสือยันต์ นางสาวณัชนน สนหลักสี่ และโครงงาน “การตรึงไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก” โดยนาย ชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ นอกจากนี้มีนักเรียนจำนวนสองกลุ่มที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพร้อมทั้งผ่านเข้าสู่การแข่งรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศวันที่ 15 -17 มีนาคม 2560 คือ กลุ่มโครงงาน “กล่องเห็ดอัจฉริยะ” โดยนายโศธนะ วิชาเรือง และ กลุ่มโครงงาน “การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยนาย เกษมสันต์ พงษ์สุวรรรณ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิรพัชร มูลศาสตร์ ผลการแข่งขันนักเรียนกลุ่มโครงงาน “การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน “International Sustainable World Project Olympiad (I-SWEEEP) ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2560 ที่เมือง Houston มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มโครงงาน การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยนาย เกษมสันต์ พงษ์สุวรรรณ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิรพัชร  มูลศาสตร์ โดยมี อ.ดร.วรุณธร  เชื้อบุญมี และ ผศ.ดร. ชิราวุฒิ  เพชรเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานกลุ่มโครงงาน กล่องเห็ดอัจฉริยะโดยนายโศธนะ วิชาเรือง โดยมี อ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการโครงงาน ชนิดของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นลิลลี่และต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อโดยนางสาว เจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา  เสือยันต์ นางสาวณัชนน  สนหลักสี่ โดยมี ผศ.ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


โครงงาน การตรึงไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก โดยนาย ชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ โดยมี ผศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน


รางวัลนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

    นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ได้รับรางวัลชมเชยการนำเสนอแบบบรรยายจากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ


20170224-ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก ของโครงการ YSC 2017

posted 23 Feb 2017, 21:11 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 20:58 ]    ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติและ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประเทศ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยสำหรับเข้าประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา อันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานและผลักดันผลงานของเยาวชนไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ

    ปรากฏว่า ผลการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน ภาคกลาง นักเรียนในโครงการฯ วมว. มธ-สกร ได้ผ่านการเข้ารอบ 4 ทีม จาก 6 ทีมที่ผ่านเข้าประกวด จากโรงเรียนในภาคกลางกว่า 105 ทีม โดยแบ่งผลการแข่งขันดังนี้ คือ

1 ผ่านได้รับทุนรอบสองและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 ทีม

    1. Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ โดยมี อาจารย์วสิศ ลิ้มประเสริฐ เป็นที่ปรึกษา และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายโศธนะ วิชาเรือง ม. 5
    2. Y19TEVC353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของ เห็ดสายพันธุ์ท้องถิอนของไทย และวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร โดยมี อาจารย์วรุณธร เชื้อบุญมี เป็นที่ปรึกษา และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายเกษมสันต์ พงศ์สุวรรณ นางสาวจิราพัชร มูลศาสตร์ และ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง

2 ผ่านได้รับทุนรอบสอง 2 ทีม

    1. Y19TPLC294 ชนิดของแสงสีทีอมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น ลิลลีอและต้นบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ โดยมี อาจารย์ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ เป็นที่ปรึกษา นางสาวเจนิสา พันธุขะวงษ์ นางสาวฐิติภา เสือยันต์ และ นางสาวณัฐชนน สนหลักสีอ
    2. Y19TEVC351 การตรึงไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนต เพืออพัฒนาเป็นวัสดุปลูก โดยมี อาจารย์ สุเปญญา จิตตพันธ์ และ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายพงศกร น้อยชุมแพ นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร

20170210-โอกาส "งานวิจัย" ของคนไทยบน "สถานีอวกาศ" มาถึงแล้ว

posted 9 Feb 2017, 22:28 by Rangsiman Ketkaew   [ updated 21 Feb 2018, 21:09 ]


         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) ภายใต้การดำเนินการของ Space Environment Utilization Working Group (SEUWG) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “SPACE ENVIRONMENT AND KIBO UTILIZATION WORKSHOP” ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานด้านอวกาศ ประเทศญี่ปุ่น

       นอกจากโครงการวิจัยในสถานีอวกาศนานาชาติแล้ว สวทช. และ สทอภ. ได้มีความร่วมมือกับ JAXA ในการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อส่งเสริมกระตุ้นความสนใจและเพิ่มพูนศักยภาพเยาวชนไทยในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีอวกาศมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ The Student Zero-gravity Flight Experiment Contest เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยนำงานวิจัยขึ้นไปทดลองในสภาวะไร้น้ำหนัก โดยใช้เครื่องบินที่ทำการบินแบบ Parabolic จำลองสภาพไร้น้ำหนัก ประมาณ 20 วินาที ซึ่งจะเป็นการทดลองร่วมกับเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเวียดนาม
       
       โครงการ SPACE SEEDS FOR ASIAN FUTURE 2013 เป็นโครงการเชิญชวนเยาวชนที่สนใจร่วมกัน ค้นหาคำตอบด้วยการทดลองปลูกถั่วแดงญี่ปุ่นในอวกาศ เปรียบเทียบกับถั่วแดงญี่ปุ่นที่ปลูกบนโลก ซึ่งตลอดระยะเวลาการทดลอง มนุษย์อวกาศได้บันทึกภาพวิดีโอส่งตรงจากสถานีอวกาศนานาชาติ มาถึงประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้เยาวชนผู้ร่วมทำการทดลองได้ติดตามข้อมูล เปรียบเทียบผลการทดลองเฝ้าดูการเจริญเติบโตของเมล็ดถั่วแดงบนสถานีอวกาศนานาชาติ
       
       โครงการ ASIAN TRY ZERO G เปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากเยาวชนไทยและคนรุ่นใหม่ (อายุไม่เกิน 27ปี) เสนอโครงการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง เพื่อส่งให้กับมนุษย์อวกาศญี่ปุ่นทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ซึ่งจะต้องเป็นการทดลองที่ไม่เคยทำมาก่อน และใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยผู้ที่เป็นเจ้าของโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรจาก JAXA และของที่ระลึกจาก สวทช. พร้อมโอกาสเดินทางไปชมการทดลองของมนุษย์อวกาศแบบสด ๆ ผ่านห้องบังคับการที่ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
       
       สำหรับประชาชนและเยาวชนที่สนใจงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและโครงการทางด้านอวกาศต่างๆ ได้ที่ www.nstda.or.th/jaxa-thailand 1-10 of 59