Links

ทั่วไป
  1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project) โดย สวทช. 
  2. บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  3. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
  4. โครงการการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5. ข่าววิทยาศาสตร์ Sciencedaily
  6. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library MWIT)

โครงการและการแข่งขัน
  1. คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดย สสวท.  และลิ้งค์สำหรับ e-book
  2. โครงการห้องเรียนทางไกลไอที (DLIT) ของสพฐ.  มีคลิปวีดีโอบรรยาย (ตารางการบรรยาย คลิกที่นี่)
  3. courseware.sc.chula.ac.th สื่อการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  4. โครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รวมไฟล์ PDF โครงงาน ฯ กว่า 300 เรื่อง คลิกที่นี่

แรงบันดาลใจ

English today
ความรู้รอบตัว