เอกสารสำหรับนักเรียน-ผู้ปกครอง โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

เอกสารปีการศึกษา 2561

กำหนดการ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2561กำหนดการกิจกรรม
โครงการค่ายพัฒนานักเรียน โครงการ วมว. ครั้งที่ 1กำหนดการกิจกรรม
สำหรับนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2561

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ
สำหรับนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

กำหนดการโครงการ Python Programming for IoT
สำหรับนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


การใช้สำนวนภาษาอังกฤษ
Comments