เอกสารเผยแพร่


แนะนำโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561
21st century learning skill

รายละเอียดกิจกรรมดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

อกสารเผยแพร่สรุปกิจกรรม โครงการ วมว. มธ.-สกร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560กิจกรรม “7th SCiUS Forum”
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม “7th SCiUS Forum”เส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เอกสารประกอบการบรรยาย “Active Learning” แก ่ อาจารย์โครงการ วมว. ม.ธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Comments