เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่สรุปกิจกรรม โครงการ วมว. มธ.-สกร. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. 1/2560
 


ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ประจำปีการศึกษา 255921st century learning skill

กิจกรรม “7th SCiUS Forum”
จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 2 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรม “7th SCiUS Forum”เส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เอกสารประกอบการบรรยาย “Active Learning” แก ่ อาจารย์โครงการ วมว. ม.ธรรมศาสตร์-โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

Comments