20170426 รายละเอียดการเตรียมหลักฐานการสมัครรักษาดินแดน (รด.) นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความประสงค์จะเรียนรักษาดินแดนจะต้อง เตรียมหลักฐานสำหรับสมัครเรียน ดังนี้
• การสมัครของ นศท.ชั้นปีที่ 1
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้กำหนดระเบียบการสมัครและรายงานตัวเรียนรักษาดินแดนต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้
• คุณลักษณะ
1. 
เป็นชายหรือหญิง และ มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ นับตามกฎหมายหว่าด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับความยินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
3. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ตามมาตรา 14 กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2540
4. มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม/ตารางเมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตารางเมตร (ดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนักตัว (กก) / ส่วนสูง 2 เมตร)
5. มีน้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้ (ตามตารางที่แนบ)
6. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภท
7. ไม่เป็นทหารประจำการ กองประจำการ หรือถูกกำหนดตัวเข้ากองประจำการแล้ว
• คุณสมบัติ
1. เป็นชายหรือหญิง และ มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ 1.00 ขึ้นไป (คิดเฉพาะชั้น ม.3 เท่านั้น)
3. มีน้ำหนัก ส่วนสูง ขนาดรอบตัว ตามหน่วยบัญชาการ รักษาดินแดนกำหนด และต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
- นักศึกษาชาย ลุกนั่ง 34 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 22 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที
- นักศึกษาหญิง ลุกนั่ง 25 ครั้ง ใน 2 นาที ดันพื้น 15 ครั้ง ใน 2 นาที วิ่ง 800 เมตร ใน 4 นาที

***
 หมายเหตุ: โรงเรียนจะเชิญวิทยาการซึงเป็นทหารมาให้ความรู้และฝึกความพร้อมทางร่างกายให้ผู้สมัครในช่วงเรียนปรับพื้นฐาน

• การเตรียมหลักฐานการสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 (ยื่นในวันมอบตัว) ผู้สมัครต้องยื่นใบแสดงความจำนงในการสมัคร (กรอกข้อมูลครบถ้วน) พร้อมหลักฐานการสมัครเพื่อลงทะเบียนผู้สมัครดังนี้
1.ใบแสดงความจำนงในการสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. (ชุดนักเรียน รร.สกร.ชั้นม.4 ติดใบสมัคร และ ใบประวัติ นศท.) จำนวน 2 รูป
3. ใบสมัคร (แบบ รด.1)ต้องให้ผู้ปกครองลงนามคำยินยอมจากด้วย (รับได้ในวันมอบตัว)
4. หลักฐานการศึกษา แสดงผลสำเร็จมัธยมปีที่ 3 ถ่ายจากต้นฉบับจริง
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา จำนวนอย่างละ 1 ชุด (ถ่ายรายละเอียดของบ้านและชื่อเจ้าของสำเนา)
6. ใบรับรองแพทย์ออกโดยแพทย์ปริญญาผู้จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์แผนปัจจุบัน ชั้น 1 จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนซึ่งรัฐบาลรับรองหรือหน่วยตรวจโรคของทหาร (โรงเรียนจำดำเนินการให้แพทย์มาตรวจให้ในช่วงเปิดเทอม)
7. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือของบิดา มารดา พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
8.ค่าใช้จ่ายจำนวน 175 บาท (ธนบัตรชนิด 100 บาท 1 ใบ 
ธนบัตรชนิด 50 บาท 1 ใบ ธนบัตรชนิด 20 บาท 1 ใบ และเหรียญ 5 บาท 1 เหรียญเท่านั้น) เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวและเอกสารดังนี้
    8.1.ค่าตรวจโรคเพื่อออกใบรับรองแพทย์
    8.2.ค่าแฟ้มเอกสาร
    8.3.การเดินทางไปสมัคร ทดสอบร่างกาย และรายงานตัว
    8.4.การเตรียมความพร้อมในการทดสอบร่างกาย

*** หมายเหตุ: เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้เขียน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมทั้งเซ็นชื่อกำกับทุกฉบับ
ในวันมอบตัวให้มารับเอกสารและส่งเอกสารพร้อมค่าใช้จ่ายได้ที่ห้องปกครอง ครูบุณย์เรือง ครูเอกปกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ Facebook: บุณย์เรือง เกตุอุไรพัชร์
https://www.facebook.com/keturai.pat
Comments