20170425 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

กําหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2560
โครงการหองเรียนวิทยาศาสตร (วมว.) ศูนยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันที่ 11,12 และ 14 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560


Comments