20170712 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561

เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 
สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://scius.most.go.th/ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560


ประกาศการรับสมัครนักเรียน ม. 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560


รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม. 4 โครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา 2560

Comments