20160917 รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560

เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 
สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย” 
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560


โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
(โครงการ วมว.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม http://scius.most.go.th/

        โครงการ วมว. ถูกจัดตั้งมาเพื่อนักเรียน ม.ปลาย ที่สนใจเรียนในแผนกคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ โดยโครงการ วมว. นี้ก็จะมีการแบ่งออกเป็นศูนย์ตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีมหาวิทยาลัยชั้นน้ำของรัฐแตกต่างกันไป สำหรับภาคกลางในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลนั้น โครงการ วมว. มธ.-สกร. ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งที่มีคุณภาพในด้านการเรียนการสอน มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์


        สำหรับนักเรียนโครงการ วมว. มธ.-สกร. นั้น ทางโครงการจะมีสวัสดิการให้ เช่น มีเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ จัดสรรหอพักให้นักเรียนของโครงการสำหรับการมาเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดทั้งสัปดาห์ (จ-ศ) มีเงินสำหรับซื้ออุปกรณ์ด้านการศึกษา มีเงินสำหรับการทำวิจัยซึ่งนักเรียนโครงการจะต้องทำภายใต้การดูแลของอาจารย์คณะวิทย์ ฯ อย่างใกล้ชิด มีโอกาสได้ไปนำเสนอผลงานหรือดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการ วมว. สานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนโครงการ วมว. ทุกศูนย์ทั่วไประเทศได้เข้ามาแชร์ความแนวคิดที่เกี่ยวกับด้านวิชาการ เป็นต้น    


        นักเรียนของโครงการจะได้เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตามหลักสูตรของกระทรวงวิทย์ ฯ ทั้งหมด และจะได้เรียนบางวิชาเพิ่มเติมที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เป็นต้น มากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งการเข้าเรียนของโครงการ วมว. คือจะมีการแบ่งตารางเรียนเป็นสองแบบคือนักเรียนจะต้องเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต สำหรับวิชาพื้นฐานทั่วไปและสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้มีโอากาสเรียนที่ คณะวิทย์ ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ซึ่งในส่วนนี้ทางโครงการ วมว. มธ.-สกร. จะมีอาจารย์คณะวิทย์ ฯ ประจำภาควิชาต่าง ๆ เข้ามาดูและและรับผิดชอบในส่วนของการสอนและการทำโครงงานวิจัยเพื่อนำเสนอต่อไป


        นักเรียน ม.ต้น โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ที่มีความสนใจหรือมีความฝันที่จะเป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และต้องการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มานั้น มาพัฒนาประเทศต่อไป พี่คิดว่าโครงการ วมว. มธ.-สกร. ของเรานั้นจะตอบโจทย์น้อง ๆ ได้แน่นอนครับ


เกณฑ์การรับสมัครเบื้องต้น

    - ทางโครงการ จะเปิดรับสมัครนักเรียน วมว. เข้า ม.4 รุ่นถัดไป (ปีการศึกษา 2560) ในช่วงปลาย ๆ ปีนี้ ประมาณเดือน กันยายน-ตุลาคมนะครับ ให้รอติดตามข่าวอีกทีหนึ่ง

    - นักเรียนที่มีสิทธ์สมัครเข้าโครงการคือ 
1.กำลังศึกษาในระดับ ม. 3 หรือเทียบเท่า
2.เกรดเฉลี่ยรวมสะสม ของ ม.1-2 รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00
3.เกรดเฉลี่ยรวมสะสมของวิชาวิทยาศาสตร์ ของ ม.1-2 รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00
4.เกรดเฉลี่ยรวมสะสมของวิชาคณิตศาสตร์ ของ ม.1-2 รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.00
5.สัญชาติไทย (มีเลขประบัตรประจำตัวประชาชน)
6.ไม่ป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
7.สามารถเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยที่ทางโครงการจัดสรรไว้ให้ได้ในรูปแบบของโรงเรียนประจำรีวิวหมดเปลือก : SCiUS TU


Comments