20170922 ขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและวิทยาศาสตร์ 2560

ขออนุญาตผู้ปกครองนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และจังหวัดสมุทรสงคราม

    ด้วยทางโครงการ วมว. มธ.-สกร. มีความประสงค์นำนักเรียนในโครงการ ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและวิทยาศาสตร์ 2560" ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งหมด 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดจบการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ จากประการณ์จริงของผู้เรียนและเพื่อเป็นการประชับความสัมพันธ์ของนักเรียน โดยมีนักเรียนจำนวน 89 คน ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ควบคุมจำนวน 8 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

    โปรดพิมพ์ใบตอบรับและส่งกลับมายังโครงการ วมว. มธ.-สกร. โดยฝากมาพร้อมนักเรียนหรือหากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกพิมพ์ใบขออนุญาต สามารถฝากคำตอบมากับนักเรียนมาแจ้งในวันจันทร์ และทางโครงการ ฯ จะฝากหนังสือขออนุญาตไปเพื่อให้ยืนยันการอนุญาตอีกครั้งและให้นักเรียนนำมบตอบรับตัวจริงมาส่งอีกครั้งในวันเข้าร่วมกิจกรรม หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 2091 หรือ 092-508-8110 โปรดส่งใบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

แบบตอบรับการประชุมและกำหนดการโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดได้ที่ https://docs.google.com/leaf?id=0B8IHlfY20sXoZ1YyVm5uV3ZzZWc

ใบตอบรับและตารางกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและวิทยาศาสตร์ 2560 โครงการ วมว. มธ.-สกร.

Comments