20161225 การเตรียมตัวและการชำระเงินการสอบรอบสอง นักเรียน ม.4 โครงการ วมว. มธ.-สกร. ปีการศึกษา 2561


ข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.มธ-สกร. ปีการศึกษา 2560

วันที่ 14 - 15 มกราคม พ.ศ. 2560


(โปรดติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการสอบรอบสอง ที่นั่งสอบและห้องสอบได้ที่เว็บไซต์โครงการ หลังจากวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป)

การชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง

            นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 700 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ทางโครงการ ฯ จะไม่อนุญาตให้นำเงินมาชำระในวันรายงานตัวเข้าสอบเด็ดขาด ไม่ว่าจะกรณีใดทั้งสิ้น โดยกำหนดให้ชำระภายในวันที่ 6 มกราคม 2560 เท่านั้น หากนักเรียนไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามวันที่กำหนดจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ


ชื่อบัญชี "ค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกรอบสอง โครงการ วมว.ปีการศึกษา 2560"
เลขที่บัญชี 475-3-10209-2 ธนาคารกรุงไทย สาขา มธ.ศูนย์รังสิต

            เมื่อชำระเงินแล้วให้ทำการส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวสอบรอบแรก มาที่ E-mail: amporn.malisorn@gmail.com และ santi_b@sci.tu.ac.th โดยระบุชื่อเรื่องของ E-mail ดังนี้ "ชำระเงิน วมว. เลขประจำตัวผู้สอบและชื่อผู้เข้าสอบ" ตัวอย่างเช่น "ชำระเงิน วมว. 1000001 นายสมชาย รักเรียนดี"


หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในวันรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนเข้าสอบ

            1. ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร การชำระค่าธรรมเนียมการเข้าสอบรอบสอง คนละ 700 บาท

            2. บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง


ผู้เข้าสอบต้องนำหลักฐานมายื่นแสดงตนเองในห้องสอบ ดังนี้

    บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีที่ผู้สมัครเป็นคนไทย)

    หรือหนังสือเดินทาง (กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ)


ข้อปฏิบัติในวันสอบ

            1. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางแสดงตัวในวันสอบ หากไม่นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง มาแสดงตัวตน ทางโครงการ ฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด กรณีไม่มีบัตรประชาชนมาแสดงผู้สมัครสอบต้องติดต่อขอทำบัตรสอบชั่วคราวได้ที่ห้องทำบัตรสอบชั่วคราวของสนามสอบ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องมีเอกสารมาแสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบด้วย มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

            2. การสอบในภาคเช้า ประตูห้องสอบเปิด 08.45 น. เวลาเริ่มสอบ 09.00 –12.00 น. และไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่ไปถึงสนามสอบหลังจากเวลา 9.15 น. เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และการสอบภาคบ่าย ประตูห้องสอบเปิด 12.45 น. เวลาเริ่มสอบ 13.00-16.00 น.

            3. ผู้เข้าสอบต้องตรวจสอบชื่อและที่นั่งสอบที่ด้านหน้าห้องสอบ ก่อนเข้าห้องสอบให้เรียบร้อย โดยให้นั่งสอบในที่ที่มีชื่อของตนเองในห้องสอบที่กำหนดไว้เท่านั้น

            4. ผู้เข้าสอบจะต้องใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนดังต่อไปนี้

                - ปากกาน้ำเงินหรือปากกาดำ

                - ดินสอ 2B ขึ้นไป เพื่อใช้สำหรับการทำข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

                - ยางลบ

                - กบเหลาดินสอแบบพกพา จำนวน 1 อัน

                โดยให้บรรจุในซองพลาสติกใส ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดในการลบเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์เครื่องเขียนนอกจากที่กำหนดเข้าห้องสอบ

            5. ผู้เข้าสอบต้องวางบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางไว้บนโต๊ะสอบเพื่อให้กรรมการคุมสอบตรวจสอบ

            6. ไม่อนุญาตให้เปิดหรือทำข้อสอบจนกว่าจะได้ยินสัญญาณประกาศให้เริ่มทำข้อสอบจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น และต้องทำข้อสอบเฉพาะส่วนตามเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น หากฝ่าฝืนจะต้องยุติการสอบในทันที และห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง

            7. ผู้เข้าสอบต้องอ่านข้อปฏิบัติในการสอบที่หน้าปกข้อสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

            8. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีจำเป็นเท่านั้น

            9. ข้อห้ามสำหรับผู้เข้าสอบ

                - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสถานศึกษา นักเรียนต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยแต่งชุดเครื่องแบบ

                - ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร นาฬิกาดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง หากตรวจพบในห้องสอบ ผู้เข้าสอบจะหมดสิทธิ์ในการสอบทันที

                - ห้ามใช้บัตรอื่น นอกจากบัตรประชาชนและหนังสือเดินทาง

                - ห้ามนำกระเป๋าอุปกรณ์การเขียน หรือกระเป๋าสัมภาระเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้จะไม่มีบริการรับฝากและจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายใดๆ ทั้งสิ้น

                - ห้าม นำเครื่องดื่ม อาหาร เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

                - ห้ามนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

                - ห้ามนำนาฬิกาทุกประเภทเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

            10. ผู้เข้าสอบควรมาถึงศูนย์สอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มสอบ เพื่อจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าสอบและควรเผื่อเวลาเดินทางมายังสถานที่สอบ โดยสามารถดูรายละเอียด การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่นี่


            ผู้เข้าสอบสามารถดาวน์โหลดข้อปฏิบัติและรายละเอียดในรูปแบบของไฟล์ PDF ได้ที่นี่ ดาวน์โหลดไฟล์ และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามโครงการ ฯ ได้ตามช่องทางดังนี้ ติดต่อเรา

รายชื่อนักเรียนที่ชำระเงินค่าสอบรอบสอง (update 11.05 a.m. 20170901)


ข้อปฏิบัติข้างต้นกำหนดไว้เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรัดกุม บริสุทธิ์ ยุติธรรมสำหรับผู้เข้าสอบทุกคน

จึงขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


ไฟล์ประกาศรับสมัครของกระทรวงวิทย์ ฯ และรายละเอียดการสอบรอบสองComments