บุคลากร

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) มธ.-สกร. 
ดำเนินงานและควบคุมภายใต้การดูแลของอาจารย์-เจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยสอน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ที่ปรึกษาโครงการ วมว. มธ.-สกร.
  1. รศ.ดร. เยาวดี เต็มธนาภัทร์           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการ วมว. มธ.-สกร.
  1. รศ.ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย        ผู้อำนวยการโครงการ วมว. มธ.-สกร.
รองผู้อำนวยการโครงการ วมว. มธ.-สกร.
  1. ดร. สุภาดา คนยัง                          รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและงบประมาณ
  2. อ. วรุณทร เชื้อบุญมี                       รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและบริการทั่วไป
  3. นายอำนาจ เปรมบางเขน                 รองผู้อำนวยการฝ่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
อนุกรรมการด้านวิชาการ
  1. อ. อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์                ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  2. อ. รวินทร์  ยังน้อย                         ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (ลาศึกษาต่อ)
  3. ดร. ศิริวิทย์ บัวเจริญ                      ภาควิชาเคมี
  4. รศ.ดร. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย        ภาควิชาเคมี
  5. ดร. สุภาดา คนยัง                          ภาควิชาเคมี
  6. ดร. ศิริพร นาประเสริฐกุล                ภาควิชาเคมี
  7. ดร. เบญจมาภรณ์ ตั้งนรวิชญ์           ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์)
  8. ดร. ยิ่งยศ อินฟ้าแสง                      ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (สาขาฟิสิกส์)
  9. ผศ.ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น                ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ (สาขาวัสดุศาสตร์)
  10. อ. สายฝน เชื้อบุญมี                       ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  11. ผศ.ดร. สุเปญญา จิตตพันธ์             ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  12. ดร. วสิศ ลิ้มประเสริฐ                      ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
  1. นางพิมชญา บุตรวงษ์                      สาขาวิชาชีววิทยา
  2. นางกรรณาภรณ์ ปทุมดำรงค์             สาขาวิชาเคมี
  3. นายวิทย์ทิชัย พวงคำ                      สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  4. นายอำนาจ เปรมบางเขน                 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  5. นายฤทธิรงค์ สวากัลป์                     สาขาวิชาฟิสิกส์
  6. นางชื่นจิต แสนสุด                          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
  7. นางยรรยง เชตุใจ                           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

  1. นางสาวอัมพร มะลิซ้อน                 ครูผู้ช่วยสอนวิชาชีววิทยา
  2. นายศานติ บุญหล้า                       ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
  3. นางสาวสุวีนา ทับเทศ                   ครูผู้ช่วยสอนวิชาเคมี
นักศึกษาช่วยสอน (TA)
  1. ว่าที่ร้อยโท เฉลิมรัช นนทะภา        นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  2. นายสิทธิรักษ์ สุนทรารักษ์             นักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  3. นางสาวอัสสรีญา อบอุ่น                นักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2 ภาควิชาฟิสิกส์
  4. นายรังสิมันต์ เกษแก้ว                  นักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 1 ภาควิชาเคมี (Website admin) ติดต่อ rangsiman1993@gmail.com