วัตถุประสงค์โครงการ

        
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้ง 16 แห่ง ได้ร่วมมือกันในการสร้างฐานกำลังคนทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโดยสนับสนุนการจัดการศึกษาและทุนการศึกษาเต็มรูปแบบ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาค้นคว้าและได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างเข้มข้นตลอดจนส่งเสริมให้มีใจรักด้านการค้นคว้าวิจัย เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถพร้อมที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง และเน้นการสร้างฐานกำลังคนที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป ซึ่งมุ่งหวังและคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะมีผลสัมเร็จที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีทั้งความรู้คู่คุณธรรม
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พัฒนาศักยภาพด้านตามความถนัดและความสนใจ
  3. สนับสนุนบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความคิด สร้างสรรค์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
  4. มีทักษะและความรู้ในการติดตามความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการในระดับสากล
  5. สนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner)
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการถ่ายทอดและการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคม 
  7. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้น ต่อยอดความรู้ แก้ปัญหา และการสื่อสารในการถ่ายทอดความรู้
  8. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   1. นักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับการส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างถูกทางและเหมาะสม เพื่อเป็นฐานกำลังคนที่จะพัฒนาไปเป็นนักวิจัยในอนาคตของประเทศชาติ
   2. ขยายฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกไปในวงกว้าง และนำไปสู่ระบบการผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง
   3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน และมหาวิทยาลัย