ตราสัญลักษณ์โครงการ

            คณะกรรการบริหารโครงการ . ในการประชุครั้งที่ 5/2560 เื่อันที่ 12 ธันาค 2560 ได้ติให้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดตราสัญลักษณ์โครงการ . เพื่อให้เกิดคยงา เด่นชัด และสาารถนำไปใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ให้ใส่กรอบล้อรอบตราสัญลักษณ์เดิ เพื่อให้เห็นชื่อของโครงการเด่นชัดากขึ้น
  2. ให้ตราสัญลักษณ์ีทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  3. อธิบายรายละเอียดการใช้รูปแบบสีในงานพิพ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานสีที่ถูกต้อง


Comments