ระเบียบหอพักนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

(อ้างอิงจากระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยหอพักนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑และนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียนในโครงการ ฯ)


 1. ในวันปกตินักเรียนกลับเข้าหอพักหลังเลิกเรียนหรือไม่เกิน 20.00 น. และกลับเข้าห้องพักตนเองไม่เกิน 22.00 น. และห้ามออกนอกห้องพักโดยเด็ดขาด ไฟในห้องปิดไม่เกิน 24.00 น. 
 2. เดินทางไปโรงเรียน 6.00 น. ในวันที่ไปเรียนสวนกุหลาบรังสิต ส่วนวันที่เรียนที่ธรรมศาสตร์ นักเรียนออกจากจาก หอพักไม่เกิน 7.30 เพื่อเดินทางไปเรียนที่อาคารบรรยายรวม 5 
 3. วันศุกร์ผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านได้เวลา 16.30 น.เป็นต้นไปโดยต้องมารับที่หอพักและเซ็นชื่อรับออก เย็นวันอาทิตย์ส่งนักเรียนกลับก่อนเวลา 18.00 น. หากมีเหตุขัดข้องส่งนักเรียนกลับช้ากว่ากำหนด ผู้ปกครองต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปรึกษาหอพักในทันที ในกรณีวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนก่อนวันเปิดเรียน 1 
 4. ไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านเอง หากผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนกลับเองต้องโทรยืนยันกับเจ้าหน้าที่ และในวันกลับเข้าหอพักหากนักเรียนกลับมาเอง ผู้ปกครองต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก 
 5. นักเรียนที่อยู่หอพักในวันหยุดสุดสัปดาห์ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก 
 6. การออกจากหอพักในวันปกติ ต้องไปอย่างน้อยสองคน ไม่อนุญาตให้นักเรียนไปคนเดียวโดยเด็ดขาด 
 7. ห้ามนักเรียนออกนอกบริเวณมหาวิทยาลัยหลังจากกลับจากโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
 8. ห้ามผู้ปกครองหรือผู้อื่นขึ้นห้องพักนักเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหอพัก 
 9. ประชุมหอพักทุกวันจันทร์เวลา 20.00 น. 
 10. อาหารเช้าและอาหารกลางวันนักเรียนรับประทานที่โรงอาหารของโรงเรียน ส่วนอาหารเย็นจัดให้ในวันอังคาร และวัน พุธ ในเวลา 18.00 น.
 11. ให้นักเรียนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในห้องพักของตน และพื้นที่ส่วนกลางในบริเวณหอพัก 
 12.  ใช้สาธารณูปโภคส่วนกลาง ไฟฟ้า หรือทรัพย์สินส่วนกลางอื่นอย่างเหมาะสม และคำนึงถึงส่วนรวม 
 13. มิให้นำสัตว์เข้ามาเลี้ยงในหอพักหรือบริเวณหอพัก 
 14. มิให้ประกอบอาหารในห้องพัก หรือนอกพื้นที่ที่กำหนดไว้ 
 15. ห้ามผู้อื่นเข้ามาในหอพัก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนักเรียน 
 16. ห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนหรือละเมิดสิทธิผู้ร่วมอยู่อาศัยในหอพัก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดังรบกวน การก่อความวุ่นวาย หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกัน 
 17. ห้ามนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมทางเพศในบริเวณหอพัก ไม่ว่าจะกับเพศเดียวกันหรือต่างเพศ 
 18. ห้ามนักเรียนชายเข้าไปในหอพักหญิง และห้ามนักเรียนหญิงเข้าไปในหอพักชาย
 19. ห้ามเล่นการพนัน เสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือยาเสพติดในบริเวณหอพัก 
 20. ห้ามนำอาวุธ วัตถุอันตราย สุรา และสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก
 21. ห้ามลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท ทำร้ายร่างกาย หรือกระทำการอื่นใดที่เป็นความผิดทางอาญา 
 22. ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้ายหรือต่อเติม วัสดุ ครุภัณฑ์ทุกชนิดในหอพัก 
 23. กรณีทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์ของหอพักชำรุดหรือสูญหายนักเรียนต้องรับผิดชอบจัดหามาทดแทนหรือซ่อมแซม 
 24. ห้ามนักเรียนขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 25. ห้ามประกอบธุรกิจใด ๆ ภายในหอพัก

ระเบียบหอพัก โครงการ วมว. มธ.-สกร. ‎‎‎(ฉบับแก้ไขล่าสุด)‎‎‎ ประกาศ ณ ที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11/05/2560 โดย ดร. ยิ่งยศ อินฟ้าแสง