ความเป็นมาโครงการ

เกี่ยวกับโครงการ วมว. มธ.-สกร.


    การพัฒนาและการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ปัจจุบันประเทศชั้นนำทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ต่างตระหนักและเร่งพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)) 


    ประเทศไทยมีนโยบายการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อการสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มต้นตั้งแต่ระดับเยาวชน โดยคัดสรรผู้เรียนที่มีศักยภาพ (Talented/ Gifted Students) เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างถูกทางและเหมาะสม ส่งเสริมให้อัจฉริยภาพที่มีอยู่เบ่งบานอย่างเต็มที่ และได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ อันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพ และสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและภาคสังคม/ ชุมชนต่อไปในอนาคตอย่างไรก็ตาม ระบบการศึกษาแบบทั่วไปของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนที่มีศักยภาพได้อย่างเต็มที่และครอบคลุมทั่วถึง โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ริเริ่มโครงการ วมว. ขึ้น เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการสร้างและบ่มเพาะนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 


    อย่างไรก็ตาม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขยายโครงการโดยสรรหามหาวิทยาลัยและโรงเรียนในกำกับที่มีศักยภาพเพื่อเข้าร่วมโครงการในระยะที่ ๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีศักยภาพและความพร้อม และมีที่ตั้งที่เหมาะสมที่จะสร้างความร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)) ตามเป้าหมายของกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำหลักสูตรและเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่  ๒ 

สัญลักษณ์โครงการ วมว.


สำหรับดาวโหลดรูปขนาดใหญ่ คลิกที่รูป


เกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะแรกที่ตั้งขึ้น ณ ศูนย์รังสิต และนับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นแห่งที่ 18 ของประเทศ ในขณะนั้น ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเปิดการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาคณะฯได้ขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ควบคู่กับมหาวิทยาลัยก่อตั้งคณะวิชาใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งคณะฯรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้กับทุกคณะวิชา ณ ศูนย์รังสิต 

            ปัจจุบันคณะฯเปิดการเรียนการสอนครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวม 38 หลักสูตร ใน 10 ภาควิชา มีจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 รวม 3,379 คน แยกเป็นปริญญาตรี 3,036 คน ปริญญาโท 298 คน และปริญญาเอก 45 คน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีแล้ว 25 รุ่น รวม 8,003 คน มหาบัณฑิต 20 รุ่น รวม 642 คน และดุษฎีบัณฑิต 5 รุ่น รวม 12 คน

อ้างอิงจาก http://www.sci.tu.ac.th/about/