การรับสมัคร

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์-สวนกุหลาบรังสิต เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีเพื่อเข้าเป็นนักเรียน ม. 4 ของโครงการ ฯ 
โดยสำหรับกำหนดการและระยะเวลาของการรับสมัคร การชำระค่าธรรมเนียม การสอบรอบที่ 1 และ 2 และการประกาศผลจะมีการดำเนินการที่ใกล้เคียงกันของทุกปีดังแสดงดังนี้ 

เปิดรับสมัคร                                ช่วงระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน ของทุกปี
สอบคัดเลือกรอบที่ 1                    ประมาณกลาง-ปลายเดือน พฤศจิกายน
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1      ช่วงประมาณกลาง-ปลายเดือน ธันวาคม
สอบคัดเลือกรอบที่ 2                    ช่วงประมาณกลางเดือน มกราคม ของปีถัดไป (ปกติจะจัดสอบในช่วงวันหยุดเสา-อาทิตย์ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 2     ช่วงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์
ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าโครงการ    ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2559
แจ้งร่ยละเอียดการเข้าเรียน ฯลฯ       ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม

*หมายเหตุ ช่วงเวลาที่ระบุด้านบนเป็นแค่เพียงการประมาณเท่านั้น นักเรียนและผู้ปกครองโปรดติดตามข้อมูลในแต่ละปีการศึกษาโดยละเอียด