แบบคำร้อง/เอกสารบัณฑิต

แบบคำร้อง/เอกสารบัณฑิต
[1] แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Online)
[2] แบบฟอร์มขอเสนอชื่อกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[3] แบบฟอร์มกำหนดวันสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[4] แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (Online)
[6] แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (Online)

************************************************************************
รูปแบบการทำวิทยานิพนธ์ และขั้นตอน
Ċ
graduate Sci@TU,
9 เม.ย. 2561 00:13