Home


  *  สำหรับนักศึกษา                                                        วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิดีโอ YouTube

  *  สำหรับเจ้าหน้าที่                                                    หลักสูตรที่เปิดสอน
           
***************************************************************************์"NEW"4/6/61 ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์3 มิ.ย. 2561 21:20โดยgraduate Sci@TU


"NEW"9/4/61ประกาศรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ ๒/๒๕๖๑

โพสต์8 เม.ย. 2561 21:41โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2561 21:45 ]


                                                                             สนใจสมัครได้ที่นี่่

                         วันรับสมัคร                             วันที่  ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ        วันที่  ๒๑    พฤษภาคม ๒๕๖๑

                   วันสอบ                                  วันที่  ๒๖    พฤษภาคม ๒๕๖๑

                   สถานที่สอบ                         สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          นักศึกษาที่สนใจ สมัครได้ที่ https://sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/grascitu/ ทั้งนี้การสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์จนกว่านักศึกษาจะชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท ที่งานการเงิน ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมายังอีเมลล์ grad@sci.tu.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หากเลยกำหนดดังกล่าว จะถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้สมัครสอบ

NEW 23/3/61 ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากกองทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์22 มี.ค. 2561 23:53โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2561 23:59 ]

ประชาสัมพันธ์
ทุนวิจัยทั่วไปสำหรับบัณฑิต ปีงบประมาณ 2561
โดยมีกำหนดปิดรับข้อเสนอฯ และส่งให้กับงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 
ทั้งนี้ขอให้ผู้สนใจศึกษารายละเอียดจากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย

......

โพสต์9 มี.ค. 2561 09:17โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2561 19:52 ]


"NEW"17/1/61การรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1

โพสต์16 ม.ค. 2561 21:03โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2561 21:09 ]

                                                                               สนใจสมัครได้ที่นี่่
                                                           
                    
กำหนดการจัดสอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ ๑/๒๕๖๑
                     วันรับสมัคร                          วันที่  ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ        วันที่  ๑๙    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                   วันสอบ                                วันที่  ๒๔    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                   สถานที่สอบ                          สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                  

                   อนึ่งนักศึกษาปริญญาเอกที่มีความประสงค์สมัครสอบภาษาต่างประเทศ ช่วงที่ ๑/๒๕๖๑ ให้ติดต่อที่งานบัณฑิตศึกษา โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท ได้ที่งานการเงิน ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


1-10 of 102