หน้าแรก


แบบคำร้อง/เอกสารบัณฑิต
[1] แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Online)
[2] แบบฟอร์มขอเสนอชื่อกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[3] แบบฟอร์มกำหนดวันสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[4] แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (Online)
[6] แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (Online)
************************************************************************ข่าวประชาสัมพันธ์

"NEW"13/12/60 ตารางการรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561

โพสต์13 ธ.ค. 2560 01:56โดยgraduate Sci@TU


"NEW"3/11/2560 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2559

โพสต์2 พ.ย. 2560 22:59โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 23:02 ]

1.แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2559 Link: https://goo.gl/forms/5JTlBqBX5YW9L7Wo1

          Graduate Employment and Continuing Study Status 2016 Higher Education 
          Department of Thailand Link: https://goo.gl/forms/0ux579NIQYFGEZaY2

2.แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2559 Link: https://goo.gl/forms/u3Ge0VtY0E8OBx9y1

Postgraduate Employment and Continuing Study Status 2016 Higher Education Department of Thailand Link: https://goo.gl/forms/Ho1eJkcwqeNT3cDi1


"NEW"1/11/60 เปิดรับสมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์1 พ.ย. 2560 03:15โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2560 03:17 ]

นักศึกษาที่สนใจ สมัครทุนบัณฑิตเรียนดีเพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2    ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่บัดนี้ –  15 ธันวาคม 2560 ส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครทุนบัณฑิตเรียนดี

1.ใบสมัคร

2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา1 ฉบับ 

4. สำเนาวุฒิการศึกษา  1 ฉบับ (หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องมีวันที่สำเร็จการศึกษาด้วย)

5. รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป 

6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ 


หมายเหตุ: เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาจึงใคร่ขอให้นักศึกษาอ่านโดยละเอียด

 

1-10 of 90