หน้าแรก


แบบคำร้อง/เอกสารบัณฑิต
[1] แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Online)
[2] แบบฟอร์มขอเสนอชื่อกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[3] แบบฟอร์มกำหนดวันสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[4] แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (Online)
[5] คำรับรองผลงานวิชาการสำหรับสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Online)
[6] แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (Online)
ข่าวประชาสัมพันธ์

17/1/60 "NEW"ประกาศรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 1/2560

โพสต์16 ม.ค. 2560 21:49โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2560 21:53 ]

                                                                                    สนใจสมัครได้ที่นี่่

                   วันรับสมัคร                                     วันที่  ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ               วันที่  ๑๘    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                   วันสอบ                                         วันที่  ๒๕    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                   สถานที่สอบ                                   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          นักศึกษาที่สนใจ สมัครได้ที่ https://sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/grascitu/ ทั้งนี้การสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์จนกว่านักศึกษาจะชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 500 บาท ที่งานการเงิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมายังอีเมลล์ grad@sci.tu.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 หากเลยกำหนดดังกล่าว จะถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้สมัครสอบ
29/12/59 "NEW"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ธ.ค. 2559 22:33โดยgraduate Sci@TU

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1

น.ส.ปารณีย์ จิรัสย์จินดา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

904

ปริญญาโท

2

น.ส.น้ำเพ็ชร แสงอาวุธ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

905

ปริญญาโท

3

น.ส.วนิดา เบี้ยทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

906

ปริญญาโท

4

นายฐาปนา นาคประภัสสร

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

5

น.ส.ณิชาพัฒน์ กุลเกียรติมงคล

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

6

น.ส.วันทนีย์ หินชีระนันท์

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

7

นายกิตติพงษ์ ทะนะ

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

8

น.ส.วาสนา เกษมทรัพย์สำราญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

909

ปริญญาโท

9

น.ส.ณัฐฐ์กานต์ ศุภมงคลทวีสุข

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

10

นายชุมพล สกุลโต

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

11

น.ส.วรรณศิกา ช่วยพัฒน์

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

12

น.ส.วัสนันท์ ขันธชัย

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

902

ปริญญาโท

13

นายรุ่งโรจน์ พงษ์โสภณ

สาขาวิชาฟิสิกส์

938

ปริญญาเอก

14

นายสุรัตน์ จันทร์เจือแก้ว

สาขาวิชาฟิสิกส์

938

ปริญญาเอก

15

พระมหา ปิยะ ธีรงฺกุโร มูลทา

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

932

ปริญญาเอก

16

นายราเมศ จุ้ยจุลเจิม

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

934

ปริญญาเอก

17

Miss Tran Thi Tuong Vi

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

936

ปริญญาเอก

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
S-204 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

20/12/59"NEW"ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์20 ธ.ค. 2559 01:38โดยgraduate Sci@TU

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ลำดับ

ชื่อ

สาขาวิชา

รหัส

ระดับ

1

นายณัฐนนท์ สุชาติกุลวิทย์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

903

ปริญญาโท

2

น.ส.ปารณีย์ จิรัสย์จินดา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

904

ปริญญาโท

3

น.ส.น้ำเพ็ชร แสงอาวุธ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

905

ปริญญาโท

4

นายราเมศ จุ้ยจุลเจิม

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

934

ปริญญาเอก

5

นายฐาปนา นาคประภัสสร

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

6

น.ส.ณิชาพัฒน์ กุลเกียรติมงคล

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

7

น.ส.วันทนีย์ หินชีระนันท์

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

8

นายกิตติพงษ์ ทะนะ

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

9

นายรุ่งโรจน์ พงษ์โสภณ

สาขาวิชาฟิสิกส์

938

ปริญญาเอก

10

นายสุรัตน์ จันทร์เจือแก้ว

สาขาวิชาฟิสิกส์

938

ปริญญาเอก

11

น.ส.วาสนา เกษมทรัพย์สำราญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

909

ปริญญาโท

12

น.ส.สุภาวดี ตันติพงศ์วศิน

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

13

น.ส.ณัฐฐ์กานต์ ศุภมงคลทวีสุข

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

14

นายชุมพล สกุลโต

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

15

น.ส.วรรณศิกา ช่วยพัฒน์

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

16

นางสาวTran Thi Tuong Vi

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

936

ปริญญาเอก

17

น.ส.วนิดา เบี้ยทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

906

ปริญญาโท

18

นายพระมหา ปิยะ ธีรงฺกุโร มูลทา

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

932

ปริญญาเอก

19

น.ส.รุจิรารักษ์ บุญยอด

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

932

ปริญญาเอก

20

น.ส.วัสนันท์ ขันธชัย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

902

ปริญญาโท

สถานที่สอบข้อเขียน ห้อง214-215 อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-12.00 น.


14/12/59"NEW" ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

โพสต์14 ธ.ค. 2559 01:03โดยgraduate Sci@TU

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนวิจัยทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 สามารถส่งเอกสารขอรับทุนได้ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 – 13 กุมภาพันธ์ 2560 พิจารณาในเดือน มีนาคม 2560  ผู้สนใจสามารถขอแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย Download แบบฟอร์มได้ที่ http://research.tu.ac.th/tufund.aspx 

7/12/59 "NEW"ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ Institutional TOEFL รอบวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559

โพสต์6 ธ.ค. 2559 18:38โดยgraduate Sci@TU

รายละเอียดการเข้าสอบ
1. ทางสถาบันฯ ขอความกรุณาแจ้งนักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบตามรายละเอียดดังนี้

Date:  วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 

Time:  13.00-15.30 น. (ขอความกรุณามาก่อนเวลาประมาณ 10 นาที) 

Place: Room 1-504, ชั้น 5 ตึก Main Building  

2. สิ่งที่นักศึกษาต้องนำมาวันสอบ ได้แก่ บัตรประชาชน คู่กับ บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1-10 of 49