หน้าแรก


แบบคำร้อง/เอกสารบัณฑิต
[1] แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Online)
[2] แบบฟอร์มขอเสนอชื่อกรรมการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[3] แบบฟอร์มกำหนดวันสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Online)
[4] แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ (Online)
[6] แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (Online)

************************************************************************ข่าวประชาสัมพันธ์

22/5/60"NEW"รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 2/2560

โพสต์21 พ.ค. 2560 21:49โดยgraduate Sci@TU


17/5/60"NEW"ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาคการศึกษา 1/2560

โพสต์16 พ.ค. 2560 19:25โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 21:05 ]

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในภาคการศึกษา 1/2560
ตั้งแต่บัดนี้-9 มิถุนายน 2560
สมัครได้ที http://www.sci.tu.ac.th/grad_admission/index.php
หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบัณฑิตศึกษา  อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต .โทร.0-2564-4440 ต่อ 2094,2063 (คุณครรชิต)

5/5/60 "New"ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์4 พ.ค. 2560 20:36โดยgraduate Sci@TU

กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปีการศึกษา 2559

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 15 มิถุนายน 2560

25/4/60"NEW" ประกาศรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 2/2560

โพสต์25 เม.ย. 2560 01:48โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 25 เม.ย. 2560 01:58 ]

                                                                                    สนใจสมัครได้ที่นี่่

                   วันรับสมัคร                                     วันที่  ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ               วันที่  ๑๙    พฤษภาคม ๒๕๖๐

                   วันสอบ                                         วันที่  ๒๗    พฤษภาคม ๒๕๖๐

                   สถานที่สอบ                                   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

          นักศึกษาที่สนใจ สมัครได้ที่ https://sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/grascitu/ ทั้งนี้การสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์จนกว่านักศึกษาจะชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน ๕๐๐ บาท ที่งานการเงิน ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมายังอีเมลล์ grad@sci.tu.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  หากเลยกำหนดดังกล่าว จะถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้สมัครสอบ


7/4/60 "NEW"สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ บัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โพสต์7 เม.ย. 2560 22:28โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 22:30 ]

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

_______________________________

ด้วยงานบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ และ ข้อ ๒๒ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ งานบัณฑิตศึกษาจึงได้กำหนดปฏิทินการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

ครั้งที่

การสอบ

ยื่นคำร้อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กำหนดการสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์

ประกาศผลสอบ

 

สอบประมวลความรู้

(ระดับปริญญาโท)

๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

๒๐ เมษายน-๒๒พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

การสอบวัดคุณสมบัติ

(ระดับปริญญาเอก)

๑-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

๒๐ เมษายน-๑๙พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สอบประมวลความรู้

(ระดับปริญญาโท)

๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๑ กรกฎาคม -๔สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

การสอบวัดคุณสมบัติ

(ระดับปริญญาเอก)

๒๐-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๑ กรกฎาคม -๔สิงหาคม ๒๕๖๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

ประกาศรับสมัครสอบภาษาต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ช่วงที่ 1/2560

โพสต์16 ม.ค. 2560 21:49โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 22:14 ]

                                                                                    สนใจสมัครได้ที่นี่่

                   วันรับสมัคร                                     วันที่  ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ               วันที่  ๑๘    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                   วันสอบ                                         วันที่  ๒๕    กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

                   สถานที่สอบ                                   สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          นักศึกษาที่สนใจ สมัครได้ที่ https://sites.google.com/a/sci.tu.ac.th/grascitu/ ทั้งนี้การสมัครสอบยังไม่สมบูรณ์จนกว่านักศึกษาจะชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 500 บาท ที่งานการเงิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี และส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินมายังอีเมลล์ grad@sci.tu.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560 หากเลยกำหนดดังกล่าว จะถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้สมัครสอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์28 ธ.ค. 2559 22:33โดยgraduate Sci@TU   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2560 22:18 ]

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

1

น.ส.ปารณีย์ จิรัสย์จินดา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

904

ปริญญาโท

2

น.ส.น้ำเพ็ชร แสงอาวุธ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

905

ปริญญาโท

3

น.ส.วนิดา เบี้ยทอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

906

ปริญญาโท

4

นายฐาปนา นาคประภัสสร

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

5

น.ส.ณิชาพัฒน์ กุลเกียรติมงคล

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

6

น.ส.วันทนีย์ หินชีระนันท์

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

7

นายกิตติพงษ์ ทะนะ

สาขาวิชาฟิสิกส์

908

ปริญญาโท

8

น.ส.วาสนา เกษมทรัพย์สำราญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

909

ปริญญาโท

9

น.ส.ณัฐฐ์กานต์ ศุภมงคลทวีสุข

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

10

นายชุมพล สกุลโต

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

11

น.ส.วรรณศิกา ช่วยพัฒน์

สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

910

ปริญญาโท

12

น.ส.วัสนันท์ ขันธชัย

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

902

ปริญญาโท

13

นายรุ่งโรจน์ พงษ์โสภณ

สาขาวิชาฟิสิกส์

938

ปริญญาเอก

14

นายสุรัตน์ จันทร์เจือแก้ว

สาขาวิชาฟิสิกส์

938

ปริญญาเอก

15

พระมหา ปิยะ ธีรงฺกุโร มูลทา

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม

932

ปริญญาเอก

16

นายราเมศ จุ้ยจุลเจิม

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

934

ปริญญาเอก

17

Miss Tran Thi Tuong Vi

สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

936

ปริญญาเอก

 

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560
เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ ห้อง
S-204 อาคารบรรยายรวม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

1-10 of 57