• ขอแนะนำหลักสูตรเริ่มเปิดใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม ดูรายละเอียด เริ่มรับสมัครรอบแรกตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2565 กำหนดการรับสมัคร และ ตัวอย่างกิจกรรมของหลักสูตร
  • รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท โดยนักศึกษาที่สนใจอ่านรายละเอียดคุณสมบัติได้ตามลิงค์ด้านล่าง และโหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ กำหนดยื่นเอกสารและหลักฐานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ที่ อ.รัฐกรณ์