ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  •  ความหมายตราสัญลักษณ์ของสถานศึกษา
         แถบสีเหลือง  เป็นสีประจำโรงเรียน  หมายถึง  ความมีน้ำใจรักและสามัคคี 
         แถบสีแดงเป็นสีประจำโรงเรียน  หมายถึง  ความรักในสถาบัน
         รัศมีสีเหลืองเข้ม  หมายถึง ศาสนาเพราะมีวัดเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน
         รูปคลื่น  หมายถึง  ทะเล  เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนติดกับชายหาดนาเกลือ
      รูปลายเส้นอาคาร 1   หมายถึง  อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
      รูปนักรบโบราณขี่ม้าอยู่บนชายหาดทรายมองไปเห็นเกาะอยู่ในทะเล  ล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียน  หน่วยงานต้นสังกัดและจังหวัดชลบุรี  ส่วนบนสุดเป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียน ถัดลงเป็นสีประจำโรงเรียนสีเหลือง-แดง  ส่วนกลางเป็นรูปรัศมีสีเหลืองเข้มแสดงถึงวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน  ส่วนล่างสุดเป็นรูปคลื่นทะเลแสดงถึงโรงเรียนตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่มีพื้นที่อยู่ใกล้กับทะเล

  •  หน่วยงานต้นสังกัด :  เมืองพัทยา   จังหวัดชลบุรี

  •  สีประจำโรงเรียน    :  สีเหลือง-แดง

              สีเหลือง  หมายถึง  ความรักความมีน้ำใจและความสามัคคี
              สีแดง  หมายถึง  ความรักในสถาบัน

  •  ดอกไม้ประจำโรงเรียน   :  ดอกการเวก

  •  ต้นไม้ประจำโรงเรียน     :  ต้นการเวก