กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ม.ค. 2562 08:12 admin schoolpattaya2 ลบ เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
22 ธ.ค. 2561 07:04 admin schoolpattaya2 แนบ 5 บทคัดย่อ_วราภัสร์.pdf กับ ชุดการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
22 ธ.ค. 2561 07:04 admin schoolpattaya2 นำออกไฟล์แนบ เผยแพร่งานวิจัยครูวราภัส.pdf จาก ชุดการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
9 ธ.ค. 2561 23:53 admin schoolpattaya2 แก้ไข รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม นำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
9 ธ.ค. 2561 23:49 admin schoolpattaya2 แก้ไข รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม นำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
9 ธ.ค. 2561 23:49 admin schoolpattaya2 แนบ บทคัดย่อ.pdf กับ รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม นำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
9 ธ.ค. 2561 23:49 admin schoolpattaya2 สร้าง รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม นำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
9 ธ.ค. 2561 23:37 admin schoolpattaya2 แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
9 ธ.ค. 2561 23:37 admin schoolpattaya2 แนบ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำโปรแกรฯ.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
9 ธ.ค. 2561 23:36 admin schoolpattaya2 แนบ ปกแผน 1-2.pdf กับ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
9 ธ.ค. 2561 23:36 admin schoolpattaya2 สร้าง แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน
11 พ.ย. 2561 07:48 admin schoolpattaya2 แก้ไข รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3
11 พ.ย. 2561 07:38 admin schoolpattaya2 แก้ไข คู่มือการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3
12 ก.ค. 2561 19:07 admin schoolpattaya2 แก้ไข รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
12 ก.ค. 2561 19:07 admin schoolpattaya2 แนบ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ).pdf กับ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
12 ก.ค. 2561 19:07 admin schoolpattaya2 สร้าง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน ของนักเรียนในโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
12 ก.ค. 2561 19:05 admin schoolpattaya2 แก้ไข การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
12 ก.ค. 2561 19:04 admin schoolpattaya2 แนบ การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา.pdf กับ การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
12 ก.ค. 2561 19:04 admin schoolpattaya2 สร้าง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
12 ก.ค. 2561 19:01 admin schoolpattaya2 แก้ไข รายงานการพัฒนาชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการคิดวิเคราะห์
12 ก.ค. 2561 18:59 admin schoolpattaya2 แก้ไข รายงานการพัฒนาชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการคิดวิเคราะห์
12 ก.ค. 2561 18:59 admin schoolpattaya2 แนบ IMG_6467.JPG กับ รายงานการพัฒนาชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการคิดวิเคราะห์
12 ก.ค. 2561 18:59 admin schoolpattaya2 สร้าง รายงานการพัฒนาชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการคิดวิเคราะห์
12 ก.ค. 2561 18:56 admin schoolpattaya2 แก้ไข ชุดการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
12 ก.ค. 2561 18:55 admin schoolpattaya2 แนบ เผยแพร่งานวิจัยครูวราภัส.pdf กับ ชุดการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า