ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  •  ปรัชญา
        คุณธรรมนำปัญญา พัฒนาชีวิต มีจิตสำนึก
  •  วิสัยทัศน์
         ผู้เรียนมีคุณภาพ รักษ์ท้องถิ่น
  •  คำขวัญ
         คุณธรรมดี มีวิชาการ แข็งแรงเบิกบาน สานสัมพันธ์ชุมชน
  •  พันธกิจ
         1. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบรรลุมาตรฐานการศึกษา
         2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด
         3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ความเป็นไทย และท้องถิ่น
         4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
         5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
         6. ส่งเสริม และประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steak holder) ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ