การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์21 ส.ค. 2562 17:32โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 17:36 ]

ชื่องานศึกษา  :  การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา     :   กชกร  ปรีสงค์

หน่วยงาน      :   โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

สังกัด              :    สำนักการศึกษาเมืองพัทยา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา       :   2561

 

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4)เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  5)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จำนวน  32 คน  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  แผนการจัดการเรียนการสอน  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  สถิติทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา


...."ดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดทั้งหมด".....

ĉ
admin schoolpattaya2,
21 ส.ค. 2562 17:34