เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โพสต์23 ม.ค. 2565 07:10โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2565 07:11 ]

รูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ผู้วิจัย   นายสุชาติ วุฒิมานพ
          ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด
ปีการศึกษา          ปีการศึกษา 2563
หน่วยงานต้นสังกัด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

บทคัดย่อ

        การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development  :  R&D)  วัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 2) พัฒนารูปแบบการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 3) ทดลองใช้การใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 4) ประเมินและยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย รวมจำนวน 252 คน ประกอบด้วย นักเรียน 98 คน ผู้ปกครอง 98 คน ครูจำนวน  42 คน ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 14  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่  ฉบับที่ 1 แบบสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ฉบับที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพรูปแบบ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 4 แบบประเมินทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และ ฉบับที่ 6 แบบประเมินและยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการพรรณนา

        ผลการวิจัย พบว่า
        1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พบว่าสภาพปัจจุบัน โดยรวม อยู่ในระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 38.10 ความต้องการพัฒนา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 78.57
        2. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดังนี้
                2.1 ผลการพัฒนารูปแบบ มีโครงสร้าง 5 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 หลักการ (Principle) ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ (Objective) ส่วนที่ 3 สาระสำคัญ (Summary) ส่วนที่ 4 กระบวนการ (Process) และส่วนที่ 5 การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ (Effectiveness Evaluation)  

                        2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.79)
3.ผลการทดลองใช้การใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดังนี้
               3.1 ความพึงพอใจต่อการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.66)
          3.2 ผลการประเมินทักษะการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.77)     
        4.ผลการประเมินและยืนยันประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดังนี้
                            
4.1 ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.85)
                     
4.2 ผลการประเมินและยืนยันประสิทธิผลรูปแบบ โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.74)

       ข้อเสนอแนะ
           1.  ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีในระดับที่สูงขึ้น
           2. ควรสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ขยายสู่กลุ่มผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
           3. ควรพัฒนาฐานการเรียนรู้ เครือข่าย สื่อ สัญญาณและระบบสืบค้นข้อมูลออนไลน์ในโรงเรียนสำหรับส่งเสริมระบบการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน   

กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบลงมือกระทำ (Active learning) เพื่อพัฒนาพร้อมกระบวนการด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โพสต์14 ม.ค. 2563 16:27โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2563 16:28 ]

ดาวน์โหลดเอกสาร
กิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบลงมือกระทำ (Active learning) เพื่อพัฒนาพร้อมกระบวนการด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์21 ส.ค. 2562 17:32โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 17:36 ]

ชื่องานศึกษา  :  การพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา     :   กชกร  ปรีสงค์

หน่วยงาน      :   โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

สังกัด              :    สำนักการศึกษาเมืองพัทยา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา       :   2561

 

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4)เปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  5)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  จำนวน  32 คน  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย  รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  แผนการจัดการเรียนการสอน  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  สถิติทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา


...."ดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดทั้งหมด".....

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์21 ส.ค. 2562 17:22โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 21 ส.ค. 2562 17:43 ]


ชื่องานศึกษา  :    รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษา     :   กชกร  ปรีสงค์

หน่วยงาน      :   โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี

สังกัด              :    สำนักการศึกษาเมืองพัทยา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่ศึกษา       :   2561

 

บทคัดย่อ

             การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

...."ดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดทั้งหมด".....

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสต์9 ก.ค. 2562 07:40โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2562 07:46 ]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

โพสต์9 ธ.ค. 2561 23:49โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2562 07:43 ]

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

ผู้วิจัย   สายใจ  คุณบัวลา

 

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนไม่ต่ำกว่าระดับดี และ 4) ศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 4) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test for dependent samples

          ผลการวิจัยปรากฏว่า

          1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.02/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3.  คะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ( =3.37, S.D.= 0.52)

          4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.58, S.D.= 0.55)

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

โพสต์9 ธ.ค. 2561 23:36โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 23:37 ]

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

รายงานการพัฒนาชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการคิดวิเคราะห์

โพสต์12 ก.ค. 2561 18:59โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 19:01 ]


1-10 of 24