เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม นำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน

โพสต์9 ธ.ค. 2561 23:49โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 23:53 ]

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรม นำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

ผู้วิจัย   สายใจ  คุณบัวลา

 

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนกับเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อศึกษาเจคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 32 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 3) แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้งานโปรแกรมนำเสนอข้อมูล 4) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test for dependent samples

            ผลการวิจัยปรากฏว่า

        1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.02/83.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

            2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

              3.  ทักษะปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่
6 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน หลังเรียนมีคะแนนทักษะปฏิบัติเฉลี่ยเท่ากับ 16.84 คิดเป็นร้อยละ 84.22 ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

           4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน อยู่ในระดับมากที่สุด

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

โพสต์9 ธ.ค. 2561 23:36โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 23:37 ]

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน

รายงานการพัฒนาชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยการคิดวิเคราะห์

โพสต์12 ก.ค. 2561 18:59โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2561 19:01 ]


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สาระ สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โพสต์24 ธ.ค. 2560 07:03โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 07:03 ]

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน สาระ สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลด

บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง พันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์24 ธ.ค. 2560 07:00โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2560 07:01 ]

บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง พันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลด

รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3

โพสต์5 มี.ค. 2560 09:51โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2561 07:48 ]

รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

โพสต์12 ก.พ. 2560 22:50โดยadmin schoolpattaya2   [ อัปเดต 12 ก.พ. 2560 22:50 ]

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

1-10 of 19