คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
  1.
นายบรรลือกุลละวณิชย์ประธานกรรมการ
2.
นายอรรถวุฒิโพธิ์แก้วรองประธานกรรมการ
3.
นายอุฤทธิ์นันทสุรศักดิ์ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
4.
พระครูวิมลภาณ ผู้แทนองค์กรศาสนา
5.
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา
6.
นางระภีศรีขจรผู้แทนผู้ปกครอง
7.
นางเบญจวรรณห้วยใหญ่ผู้แทนผู้ปกครอง
8.
นางระเบียบหนูห่วงผู้แทนครู
9.
นางสุกัญญาปานทับผู้แทนครู
10.
นายวิสิทธิ์ฉัตรมงคลผู้แทนครู
11.
นางสาวพรพิมลสมทรัพย์ผู้แทนชุมชน
12.
นายคนึงนักสะกิดผู้แทนชุมชน
13.
นางสาวโสภาคิดหาผลผู้แทนศิษย์เก่า
14.
นางวันดีอัญชลีวิวัฒน์ผู้แทนศิษย์เก่า
15.
นายสมคิดอุ่นเรือนผู้ทรงคุณวุฒิ
16.
นายณัฐวุฒินิลวิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ
17.
นางสาวสุมาลีสุวัตถาภรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
18.
นายสมสินทิพย์มณีผู้ทรงคุณวุฒิ
19.นางเบญจภรณ์ชวลิตนิติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
20.นายพูลศักดิ์พงษ์พิพัฒน์วัฒนาเลขานุการ/กรรมการ