คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


ลำดับที่
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
  1.
นายบรรลือกุลละวณิชย์ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธาน)
2.
นายอุฤทธิ์นันทสุรศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิ (รองประธาน)
3.
นายอรรถวุฒิโพธิ์แก้วผู้แทนศิษย์เก่า (รองประธาน)
4.
นายปุณยวีร์    คงสุขผู้แทนผู้ปกครอง
5.
นายภานุวัฒน์ ขาวขำผู้แทนผู้ปกครอง
6.
นางนารีจูงจิตรดำรงค์ผู้แทนครู
7.
นางสาวสุวรรณาเพ็งกลาผู้แทนครู
8.
นางสาวสุรภาหล่อทองผู้แทนครู
9.
นางสาวพรพิมลสมทรัพย์ผู้แทนชุมชน
10.
นายคนึงนักสะกิดผู้แทนชุมชน
11.
นาอนันต์อังคณาวิศัลย์ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
12.
นายสินธ์ไชยวัฒนศาสตร์สาธรผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
13.
พระครูวิมลภาณผู้แทนองค์กรศาสนา
14.
พระครูวิมลธรรมสิทธิ์
ผู้แทนองค์กรศาสนา
15.
นางนารีพรพัฒนสินผู้แทนศิษย์เก่า
16.
นายวรพตพงษ์พาลีผู้ทรงคุณวุฒิ
17.
นางระภีศรีขจรผู้ทรงคุณวุฒิ
18.
นางศัพสนีย์กะการดีผู้ทรงคุณวุฒิ
19.นายสมศักดิ์ตาลทองผู้ทรงคุณวุฒิ
20.นางภัทรวดีเข้มแข็งเลขานุการ