บุคลากรโรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)


 ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
 1 นางภัทรวดี  เข้มแข็งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 ค.บ. ดนตรีศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา
 2 นายพัทธนพงษ์  ตราชู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วท.บ. พลศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา
3 นางผจงจิตร  ชีวพัฒนพิบูลย์ ครูเชี่ยวชาญคอ.บ. เทคโนโลยีเกษตร
วทม. ครุศาสตร์เกษตร
 4 นางนารี  จูงจิตรดำรงค์ ครูเชี่ยวชาญค.บ.นาฏศิลป์
 5 นางพิกุล  เผยกระโทก ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์
6 นางสาวสุวรรณา  เพ็งกลา ครูชำนาญการพิเศษค.บ. คหกรรมศาสตร์
 7 นางกชกร  ปรีสงค์ ครูชำนาญการพิเศษค.บ. ฟิสิกส์
กศ.ม. บริหารการศึกษา
 8 นางเรวดี  สการันต์ ครูชำนาญการพิเศษค.บ. การศึกษาปฐมวัย
9 นางสาวบุญครอง  กกกลิ่น ครูชำนาญการค.บ. สังคมศึกษา
 10 นางสาวจรูญทรัพย์  ใจดีเย็น ครูชำนาญการพิเศษกศ.บ. ภาษาอังกฤษ
กศ.ม. บริหารการศึกษา
 11 นางสาวกิ่งแก้ว  ทองทิพย์ ครูชำนาญการพิเศษค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 12 นางสาวสายชล  โชติธนากิจ ครูชำนาญการพิเศษกศ.บ. ภาษาไทย
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
 13 นางสาวสุรภา  หล่อทอง ครูชำนาญการพิเศษค.บ. ศิลปศึกษา
 14 นางสาววิมลฤดี  วิกาสอน ครูชำนาญการพิเศษศษ.บ. การประถมศึกษา
 15 นางสาวเกศินี  สนธิศิริ ครูชำนาญการพิเศษกศ.บ. คณิตศาสตร์
 16 นางสุขฤทัย  ขอพรกลาง ครูชำนาญการพิเศษวท.บ. สุขศึกษา
กศ.ม. บริหารการศึกษา
 17 นางสาวฤทัยวรรณ สร้างเจริญ ครูชำนาญการพิเศษวท.บ. สถิติศาสตร์
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 18 นางสาวสายใจ  คุณบัวลา   ครูชำนาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
 19 นางสาววราภัสร์  บุญน่วม ครูชำนาญการศษ.บ. การประถมศึกษา
ศษ.ม. บริหารการศึกษา
 20 นางศจี  รวยพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษค.บ. ภาษาไทย
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา