Хэрэгцээт файл

2006 оны ЭЕШ-ын даалгавар

1. Mатематик   2. Монгол хэл  3. Физик  4. Англи хэл  5. Хими  6. Нийгмийн тухай мэдлэг  7. Орос хэл

8. Монгол улсын түүх  9. Биологи  10.Газарзүй


2007 оны ЭЕШ-ын даалгавар

1. Mатематик   2. Монгол хэл  3. Физик  4. Англи хэл  5. Хими  6. Нийгмийн тухай мэдлэг  7. Орос хэл

8. Монгол улсын түүх  9. Биологи  10.Газарзүй


2008 оны ЭЕШ-ын даалгавар

1. Mатематик   2. Монгол хэл  3. Физик  4. Англи хэл  5. Хими  6. Нийгмийн тухай мэдлэг  7. Орос хэл

8. Монгол улсын түүх  9. Биологи  10.Газарзүй


2009 оны ЭЕШ-ын даалгавар

1. Mатематик   2. Монгол хэл  3. Физик  4. Англи хэл  5. Хими  6. Нийгмийн тухай мэдлэг  7. Орос хэл

8. Монгол улсын түүх  9. Биологи  10.Газарзүй


2010 оны ЭЕШ-ын даалгавар

1. Mатематик   2. Монгол хэл  3. Физик  4. Англи хэл  5. Хими  6. Нийгмийн тухай мэдлэг  7. Орос хэл

8. Монгол улсын түүх  9. Биологи  10.Газарзүй


2011 оны ЭЕШ-ын даалгавар

1. Mатематик   2. Монгол хэл  3. Физик  4. Англи хэл  5. Хими  6. Нийгмийн тухай мэдлэг  7. Орос хэл

8. Монгол улсын түүх  9. Биологи  10.Газарзүй


2012 оны Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын даалгавруудыг хувилбар тус бүрээр түлхүүрийн хамт нийтлэж байна.

1. Mатематикийн хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

2. Монгол хэлний хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

3. Физикийн хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

4. Англи хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.

5. Химийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.

6. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

7. Орос хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

8. Монгол улсын түүх хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

9. Биологийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

10.Газарзүйн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

2012 оны даалгавруудын ТҮЛХҮҮР татаж авах.

 

2013 оны Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын даалгавруудыг хувилбар тус бүрээр түлхүүрийн хамт нийтлэж байна.

1. Mатематикийн хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

2. Монгол хэлний хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

3. Физикийн хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

4. Англи хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.

5. Химийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.

6. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

7. Орос хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

8. Монгол улсын түүх хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

9. Биологийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

10.Газарзүйн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

2013 оны даалгавруудын ТҮЛХҮҮР татаж авах.


2014 оны Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын даалгавруудыг хувилбар тус бүрээр түлхүүрийн хамт нийтлэж байна.

1. Mатематикийн хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

2. Монгол хэлний хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

3. Физикийн хичээлийн даалгавар ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

4. Англи хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.

5. Химийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D татаж авна уу.

6. Нийгмийн тухай мэдлэг хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

7. Орос хэлний хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

8. Монгол улсын түүх хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

9. Биологийн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

10.Газарзүйн хичээлийн даалгавар  ХУВИЛБАР:  А    B   C  D  татаж авна уу.

2014 оны даалгавруудын ТҮЛХҮҮР татаж авах.


Анхааруулга:

Хэрвээ татаж авсан файл нь танигдахгүй байвал

PDF уншигч

програм татаж авна уу.