ส่งภาพถ่ายชุดขาว

(สำหรับครูที่ยังไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์) ส่งภาพถ่ายรูปชุดขาว และข้อมูล ชื่อ-สกุล-วุฒิ-หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มในทำเนียบรายชื่อครูบนเว็บไซต์โรงเรียน