ยินดีต้อนรับนักเรียน เข้าสู่ระบบเครือข่ายผู้ปกครอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. เมื่อคุณครูที่ปรึกษาได้คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองแล้วกรุณากรอกข้อมูลผ่าน Website 

   ของโรงเรียน www.sbp.ac.thในหัวข้อ บริการข้อมูล เรื่อง “แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการ

   เครือข่ายผู้ปกครองปี 62

2. Print out ข้อมูลที่พิมพ์ แล้วตรวจสอบข้อมูลกับนักเรียนอีกครั้ง

3. ลงนามที่ท้ายเอกสาร แล้วนำส่งที่งานบุคคล 

4. หากท่านสงสัยขั้นตอนใดหรือมีปัญหาในการกรอกข้อมูล สามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์ภาวดี รัศมีทอง 

    หัวหน้างานพัฒนาระบบและเครือข่าย

   ข้อมูลสารสนเทศ เบอร์โทร 099-671-1836----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

        

Made with Padlet