Program

กำหนดการ

8.00 - 9.00 ลงทะเบียน
9.00 - 9.20 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวเปิดงาน
9.20 - 9.40 บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน
9.40 - 10.00 บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ
10.00 - 10.20 บรรยายพิเศษโดย ดร. ศิริชัย กิตติวราพงศ์
 10.20 - 10.30 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรพิเศษ
และถ่ายรูปร่วมกัน
10.20 - 10.45 นำเสนอภาคนิทัศน์
10.45 - 11.00 พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 - 12.30 นำเสนอภาคบรรยาย
12.30 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 15.10 นำเสนอภาคบรรยาย
15.10 - 15.25 พักรับประทานอาหารว่าง/ นำเสนอภาคนิทัศน์
15.25 - 17.10 นำเสนอภาคบรรยาย
17.10 - 17.30 ประกาศผลรางวัลบทความยอดเยี่ยม

การนำเสนอภาคบรรยาย

Session
A
Chair ดร.กฤษฎา
Time Track No Thai Title Authors File
11.00 11.12 MK 3 ภาพลักษณ์องค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 003.pptx
11.12 11.24 MK 18 ความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการวางแผนร่วมกันในการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ฉัตรพล มณีกูล 018.pptx
11.24 11.36 MK 46 การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ กรณีศึกษาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถิรวรรณ สกุลวงศ์สิริโชค  
11.36 11.48 MK 55 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ฟรี เพื่อประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร ดร.ธรรมรัตน์  พลอยเพ็ชร์ 055.pptx
11.48 12.00 MK 98 การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน มาโนช พรหมปัญโญ   
12.00 12.12 MK 159 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ศึกษาเปรียบเทียบผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร. เพ็ญศรี ฉิรินัง และปรวัฒน์ พรสมจิตร์กุล 159.ppt
12.12 12.24 MK 181 การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน มาโนช พรหมปัญโญ   
12.24 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน/ นำเสนอภาคโปสเตอร์
Chair ผศ.พรรณธิดา
13.30 13.42 AC 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 ในกลุ่มนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ โดยวิธีเพื่อนช่วยสอน เอมอร  ไมตรีจิตร์ 009.ppt
13.42 13.54 AC 12 ความรู้ความเข้าใจ ปัญหาและอุปสรรค ในการรับรู้รายการ การตัดรายการและการนำเสนอรายการ  ในงบการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะของผู้ทำบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ฉลวย ทองสมบูรณ์  
13.54 14.08 AC 163 การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD ในรายวิชาการบัญชีต้นทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สุชีรา ไวถนอมสัตว์ 163.pptx
14.08 14.20 FN 8 การศึกษาความสอดคล้องของหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์กับความต้องการของผู้ประกอบการ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กษวรรณ ขจรเสรี  
14.20 14.32 FN 27 แนวทางเบื้องต้นในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ สุมาลี  รามนัฎ 027.ppt
14.32 14.44 FN 28 ผลกระทบของงบประมาณขาดดุลต่อภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทย สายสมร วงศ์สวัสดิ์ 028.ppsx
14.44 14.56 OTH 135 การพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ อรทัย เจริญสิทธิ์  
14.56 15.08 FN 40 การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ผศ. พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์  
15.08 15.30 พักรับประทารอาหารว่าง/ นำเสนอภาคโปสเตอร์
Chair ผศ.พูลสุข
15.30 15.42 IT 122 ความรู้และความเข้าใจของผู้ให้บริการร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาที่มีต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กมลมาศ แสงม่วง และ เอกวุฒิ ศิริรักษ์  
15.42 15.54 IT 127 การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วย เทคโนโลยี 3จี 2100 เมกะเฮิร์ทซ์ ในกรุงเทพมหานคร สิทธิพันธ์ จริงจิตร และ สานนท์ ฉิมมณี 127.pptx
15.54 16.06 BE 2 การประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน นุชนาฏ วัฒนศิริ 002.pptx
16.06 16.18 HRM 23 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาวะผู้นำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เพชรสุดา เชียรเทียนทอง 023.ppt
16.18 16.30 HRM 65 ความสัมพันธ์ของปัจจัยของการเรียนการสอนของสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสู่การเปิดเสรีอาเซียน พ.ศ. 2558 สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, โสมฤทัย สุนธยาธร, อรทัย ชุ่มเย็น 065.ppt
16.30 16.42 HRM 66 การเปรียบเทียบความคาดหวังและความรู้สึกการได้รับการบริการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อคุณภาพการบริการของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนแห่งหนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2556 วัชระ อักขระ และ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 066.ppt
16.42 16.54 PA 153 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง 153.ppt
16.54 17.06 MK 185 การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อบริการท่องเที่ยวภายในประเทศ ดร.สุดถนอม ตันเจริญ 185.ppt
             
Session
B
Chair ผศ.ดร.เพ็ญศรี
Time Track No Thai Title Authors File
11.00 11.12 PA 24 ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สุวิน  ศรีเมือง  
11.12 11.24 PA 29 หลักธรรมาภิบาลมีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี สุวะณา  ศิลปารัตน์  
11.24 11.36 PA 38 การประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสอนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและภาคเอกชน : กรณีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วิชิต  สุขสราญ  
11.36 11.48 PA 60 การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา สุภาภรณ์  กองประชุม 060.pptx
11.48 12.00 PA 175 โครงการวิจัยเรื่องสถานภาพและแนวทางพัฒนาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนซอยกำนันแม้น 3 เขตบางบอน อภิชัย ศรีเมือง 175.ppt
12.00 12.12 PA 187 ความคาดหวังของผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ชไนพร สิงห์ตระหง่าน  
12.12 12.24 BE 54 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน พูลสุข กรรณาริก  
12.24 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน/ นำเสนอภาคโปสเตอร์
Chair ดร.อลงกต
13.30 13.42 PA 13 การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนหรรษา 1 ต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ ผศ. ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง 013.ppt
13.42 13.54 PA 154 การบริหารงานตามหลักนิติธรรมของวัดเชิงคีรี จังหวัดสุโขทัย  ผศ. ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง และพระวิสัน ปริมาณ 154.pptx
13.54 14.08 PA 188 ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และแนวทางปรับปรุง รตนพร  สงค์ประเสริฐ  
14.08 14.20 LA 130 การกระทำอันเป็นโจรสลัด : วิเคราะห์อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534 ภริตพร  จันทร์อินทร์ 130.pptx
14.20 14.32 OTH 37 การใช้เหตุผลเชิงของจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตามทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก ประทีป มากมิตร   037.ppt
14.32 14.44 OTH 114 การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กลุ่มที่เรียนวิชาพลศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2554 ผศ. ศิริศักดิ์  มุสิผล 114.ppt
14.44 14.56 CEE 72 ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้าง  กวี  หวังนิเวศน์กุล  
14.56 15.08 CEE 138 การศึกษาปริมาณซีเมนต์ที่เหมาะสมของค่ากำลังรับแรงอัดทิศทางเดียวในกระบวนการผลิตอิฐบล็อกประสานดินขาว วราธร แก้วแสง  
15.08 15.30 พักรับประทารอาหารว่าง/ นำเสนอภาคโปสเตอร์
Chair ดร.ชนิดา
15.30 15.42 CS 142 The Accuracy of Requesting Location Updates In Android Location Based Services   142.ppt
15.42 15.54 OTH 14 คุณลักษณะการส่องสว่างของหลอดแอลอีดี T-8 สำหรับการออกแบบแสงสว่างในอาคาร ประพาฬ ทิพย์สันเทียะ, พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ  
15.54 16.06 OTH 39 ชุดพัฒนาทักษะการยิงประตูฟุตบอล วิชัย แซ่ลี่ และ ธงชัย สิทธิกรณ์ 039.pdf
16.06 16.18 OTH 58 ชุดสาธิตระบบบําบัดน้ำเสียที่ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์แบบเติมอากาศ พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ  
16.18 16.30 OTH 198 การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายหลายคน กรณีศึกษา การตรวจเยี่ยมสถานีย่อย ธงชัย  สิทธิกรณ์ และ ภาณุณ์พล  สิริวิทยะธนกุล  
16.30 16.42 EM 105 การลดเวลาและค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เรืออากาศโท เอิบเปรม  ปิ่นประดับ 105.pptx
16.42 16.54 EM 108 การพัฒนาโปรแกรมเก็บข้อมูลพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โทรศัพท์มือถือ: กรณีศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พลวัฒน์  ดำรงกิจภากร และ  ประจวบ  กล่อมจิตร 108.pptx
16.54 17.06          
             
Session
C
Chair รศ.ดร.เดชา พวงดาวรือง
Time Track No Thai Title Authors File
11.00 11.12 ETE 53 การออกแบบตัวควบคุมพีไอดีเอโดยใช้วงจรขยายบัฟเฟอร์ของผลต่างกระแส อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์        053.pptx
11.12 11.24 ETE 86 เครื่องควบคุมขดลวดความร้อนขนาดเล็กตัดผ้าใยสังเคราะห์ เสรี ชื่นอารมณ์  
11.24 11.36 ETE 95 คุณลักษณะของสายอากาศแท็กบนโครงสร้างของวัสดุหลายชั้นสำหรับประยุกต์ใช้งานในเซ็นเซอร์อาร์เอฟไอดี รัฐพงษ์ สุวลักษณ์, ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ และ ดนัย ต. รุ่งเรือง  
11.36 11.48 ETE 96 วงจรกำเนิดสัญญาณไซน์แบบควอดราเจอร์โหมดกระแสโดยใช้วงจร CCTAs ผาณิต ละมุล, มนตรี คำเงิน และ พิพัฒน์ พรหมมี  
11.48 12.00 ETE 100 วงจรเรียงกระแสซีมอสแบบเต็มคลื่นที่ง่ายต่อการสร้างวงจรรวม อดิศักดิ์ มนต์ประภัสสร 100.ppt
12.00 12.12 ETE 139 ห้องปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเพื่อรองรับ IPv6 เสน่ห์  ไมตรีจิตร์ และ นุกูล  สุวรรณชาตรี    
12.12 12.24 ETE 171 การออกแบบวงจรกำลังสองและวงจรรากที่สองอย่างง่าย สมเกียรติ เพียงพรานทอง  
12.24 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน/ นำเสนอภาคโปสเตอร์
Chair รศ.สิริวิช
13.30 13.42 CEE 1 การศึกษาแนวทางการใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สเพื่อสร้างแบบก่อสร้างอิเล็กทรอนิคส์ จิรัฐิติ์ บรรจงศิริ,บุญชัย เชิญเกียรติประดับ  
13.42 13.54 CEE 78 การออกแบบระดับน้ำสูงสุดด้วยแบบจำลอง MIKE11 เพื่อการป้องกันน้ำท่วมในแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย สุรศักดิ์ คลังสุภาวิพัฒน์  
13.54 14.08 CEE 102 การใช้ภาษาจาวาสคริปท์สร้าง SVG สำหรับงานเขียนแบบก่อสร้าง จักรี ติยะวงศ์สุวรรณ  
14.08 14.20 CEE 180 คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของไม้ยมหอม เทอดศักดิ์  สายสุทธิ์  
14.20 14.32 SE 47 เครื่องเจาะยางเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงาน เกียรติศักดิ์  รักษาสัตย์  
14.32 14.44 SE 80 การศึกษาและออกแบบสถานีงานเพื่อป้องกันมลพิษสำหรับแท่นเจียร จารุศักดิ์  จิระภาพันธ์  
14.44 14.56 SE 88 การสร้างตู้สาธิตการดับเพลิงด้วยลูกบอลดับเพลิง ศักรินทร์ โสนันทะ  
14.56 15.08 SE 90 ระบบการจัดการฝุ่นจากกระบวนการรีไซเคิลในอุตสาหกรรมพลาสติก สมยศ  เสาะหายิ่ง  
15.08 15.30 พักรับประทารอาหารว่าง/ นำเสนอภาคโปสเตอร์
Chair รศ.ดร.อดิศักดิ์
15.30 15.42 EE 5 การควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบแสงสว่างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประภาพรรณ  เคลือบวัณณรัตน์ 005.ppt
15.42 15.54 EE 17 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็กและกระแสอามาเจอร์ของมอเตอร์กระแสตรงแบบแยกจ่ายสนามแม่เหล็กขณะจ่ายกระแสเกินพิกัด สมนึก เลาหเลิศเดชา,จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย และ ไชโย ธรรมรัตน์ 017.pptx
15.54 16.06 EE 41 อภิศึกษาสำนึกแนวใหม่สำหรับแก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดแบบหลายวัตถุประสงค์: การค้นหาแบบแก๊งหลายวัตถุประสงค์ เดชา พวงดาวเรือง และ สุพจน์ เจาชัยเจริญกุล  
16.06 16.18 EE 42 การประยุกต์การค้นหาแบบกระแสเพื่อออกแบบตัวควบคุม PID สำหรับระบบประวิงเวลา เดชา พวงดาวเรือง และ  สาโรจน์ หลั่งน้ำทิพย์  
16.18 16.30 EE 63 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือวัดความเข้มส่องสว่างของโคมไฟ ประสิทธิ์  สุขเสริม 063.ppt
16.30 16.42 EE 64 การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดฮาร์มอนิก โดยใช้โปรแกรมแลบวิว สิริวิช ทัดสวน    064.pptx
16.42 16.54 EE 69 การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานสำหรับบริษัทโชคมหาชัย เบเวอร์เรจจำกัด ชูเกียรติ พงษ์พานิช และ วัฒนา กสิกุล  
16.54 17.06          
             
Session
D
Chair ผศ.ปัญญา
Time Track No Thai Title Authors File
11.00 11.12 ME 16 ความสัมพันธ์ของความดันและอุณหภูมิเชื้อเพลิงที่มีต่อรูปร่างสเปรย์ของหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล สุรัตน์ ดีรอด 016.pptx
11.12 11.24 ME 44 การพัฒนาและประเมินผลโปรแกรมอย่างง่ายสำหรับการวัดค่าอุณหภูมิด้วยโปรแกรมแล็ปวิว วีระพงษ์ กาญจนวงศ์กุล  
11.24 11.36 ME 50 รูปแบบการไหลสองสถานะในท่อไมโครแชนแนลแนวนอนและแนวดิ่ง กฤติน ธาราสุข, ศิระ สายศร, และ สมชาย วงศ์วิเศษ  
11.36 11.48 ME 52 การประยุกตใช์ ้เธอร์โมอิเล็กทริกเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํางานของตู้เย็น กิตติ นิลผึ้ง  
11.48 12.00 ME 67 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับบริษัทไทซันฟูดส์ จำกัด วัฒนา กสิกุล และ ชูเกียรติ พงษ์พานิช  
12.00 12.12 ME 82 โรงอบแห้งยางพาราแผ่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล อริยะ  แสนทวีสุข, สิทธากร  พลาอาด, สุเทพ  บุญมาบำรุง, ธวัชชัย  งานผัด, ธีระพงษ์  ยะปัญญา และ นายเกรียงไกร  วิไชยยา  
12.12 12.24 ETE 92 พลังงานสำรองสำหรับโน๊ตบุ๊กและสมาร์ทโฟน นุกูล สุวรรณชาตรี 092.ppt
12.24 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน/ นำเสนอภาคโปสเตอร์
Chair ผศ.ดร.ศุภกิตต์
13.30 13.42 ME 103 การศึกษาปริมาณสารเบนโซ(เอ)ไพรีนในเนื้อที่ย่างด้วยโปรดิวเซอร์ก๊าซ พัฐนนท์ กกแก้ว และ สุรชัย สนิทใจ 103.pptx
13.42 13.54 ME 117 การวัดค่าคุณสมบัติทางความร้อนของของไหลนาโนชนิดอลูมิน่าร์ ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์, วีระพันธ์ ด้วงทองสุข และ สมชาย วงศ์วิเศษ  
13.54 14.08 ME 128 ลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการไหลขณะเดือดในช่องทางการไหลขนาดเล็กและขนาดเล็กมากจำนวนหนึ่งช่องทางการไหล ชาญยุทธ์ กีไพบูลย์ และ สมชาย วงศ์วิเศษ  
14.08 14.20 ME 129 การศึกษาสมรรถนะและพฤติกรรมการไหลภายในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น จุฑาพัฒน์ สุนทราภิรมย์สุข และ สมชาย วงศ์วิเศษ  
14.20 14.32 ME 131 การศึกษาสมรรถนะด้านอากาศของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบช่องทางขนาดเล็กภายใต้สภาวะการลดอุณหภูมิและลดความชื้น รวิวัฒน์  สีสมบา และ สมชาย วงศ์วิเศษ  
14.32 14.44 ME 136 ผลของความขรุขระผิวให้ความร้อนที่มีต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนเนื่องจากการเดือดแบบพูลของของไหลนาโนชนิดอลูมิเนียมออกไซด์แขวนลอยในน้ำ ณปภัช ประธานทรง, ทแกล้ว เยี่ยมสวัสดิ์ และ วีระพันธ์ ด้วงทองสุข  
14.44 14.56 ME 165 การทดสอบสมรรถนะของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมสำหรับอบแห้งกล้วย สุวรรณา ชมชื่น, กีรติ เกิดศิริ และ ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 165.ppt
14.56 15.08 ME 166 การอบแห้งพริกโดยใช้พริกเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ลมทรงพาราโบลา สุวรรณา ชมชื่น, กีรติ เกิดศิริ และ ณัฐพล ศรีสิทธิโภคกุล 166.ppt
15.08 15.30 พักรับประทารอาหารว่าง/ นำเสนอภาคโปสเตอร์
Chair ดร.ธกฤต
15.30 15.42 ME 189 การอบแห้งลำไยทั้งเปลือกด้วยวิธีปั๊มความร้อนร่วมกับอินฟราเรด พศวัต ชัยปัญญา และ วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล  
15.42 15.54 ME 190 การสกัดน้ำมันปาล์มแบบกระบวนการแห้งโดยใช้การอัดด้วยไฮดรอลิก ศุภณัฐ นิโครธา และ วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล  
15.54 16.06 ME 191 การใช้เครื่องยนต์ในการสร้างสุญญากาศสำหรับเครื่องอบแห้งสุญญากาศ วิทวัส เเสงศรีจันทร์ และ วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล  
16.06 16.18 ME 193 ผลของวัสดุเป้ากระทบและขนาดของใบพัดต่อการกะเทาะของเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกแบบแรงเหวี่ยง กฤษณ์  พรมวัง และ วิบูลย์ ช่างเรือ  
16.18 16.30 ME 195 การปรับปรุงกระบวนการรีดอลูมิเนียม โดยใช้เครื่องมือของวิศวกรรมอุตสาหการ ชัชวาลย์ จันทรมณฑล, สิทธิชัย ศักดิ์สกุลพรชัย และ ประจวบ กล่อมจิตร  
16.30 16.42 ME 196 การปรับปรุงผังโรงงานในโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรตัวอย่าง ชลธิชา อเนกไพบูรณ์, นภัสนันท์ อดิลักษณ์ชยากร และ ประจวบ กล่อมจิตร  
16.42 16.54 IE 121 การจัดสมดุลสายงานการประกอบโดยใช้วิธีการดัดแปลงคอมโซล สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี  
16.54 17.06 IE 146 การลดของเสียจากกระบวนการขึ้นรูปโฟมเบาะรถยนต์: กรณีศึกษา โรงงานตัวอย่างขึ้นรูปโฟมเบาะรถยนต์ สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี  
หมายเหตุ
คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม
มติคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ปรับปรุงกำหนดการล่าสุด: 28 เมษายน 2557 เวลา 22.40

การนำเสนอภาคนิทัศน์ (โปสเตอร์)

สายสังคมศาสตร์  
91 หลักและทฤษฎีการสื่อสารกับการสื่อสารในยุคปัจจุบัน Principles And Theories Of Communication And Present-Day Communication กิตติคุณ ฤทธินิ่ม IT
141 การให้คำปรึกษาทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยโปรแกรมไลน์ Academic Advisory for Higher Education Learner Using Line Application ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล IT
158 การวิเคราะห์มวลมหาข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยฮาดูป Big Data Analysis Using Hadoop ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ IT
25 การเรียนการสอนแบบผสมผสานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วยออนไลน์แอพพลิเคชั่นในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2556 Student-based Blended Learning: Project-based Approach Using Online Application in E-Commerce Class, 2013 Academic Year ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ IT
59 การสร้างเอกลักษณ์ในการออกแบบตัวละครสไตล์ “มังงะ” Creating Unique Character Design of Manga พิเชฐ วงษ์จ้อย IT
145 ทฤษฎีโลกเสมือนจริง Augmented Reality ภาสวรรณ นะราแก้ว IT
106 ฐานข้อมูลเครือข่ายงานวิจัยส าหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Format and Guidelines of Full Paper for the SAU National Interdisciplinary Conference 2014 (SAUNIC 2014) วรลักษณ์ รักเกียรติงาม IT
76 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) บนเฟสบุ๊ค (Facebook) ในวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ E1/E2 The Efficiency Evaluation with E1/E2 Criterion of Web Based Instruction (WBI) through Facebook for the Subject of Man and Environment วิชชานันท์  ธรณินทร์ IT
61 การออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อรณรงค์ให้สวมถุงยางอนามัยในกลุ่มชายรักชาย Line Application Sticker Design for Bisexual Group สินชัย กิตติมงคลสุข IT
116 “รัฐธรรมนูญ 2550 กับทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางศิลปะและวัฒนธรรม” The Constitution of The Kingdom of Thailand, BE 2550 With Natural, Art and Cultural Tourism Resources เกียรติสกุล ชลคงคา  LA
112 การศึกษาเปรียบเทียบมรดกร่วมอาเซียน Comparative study of joint ASEAN Heritage ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ LA
15 ความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ Needs to Admission in Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ OT
62 ความพึงพอใจในแสงสว่างของห้องเรียนกรณีส่องสว่างด้วยหลอดแอลอีดีกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ Satisfaction of Classroom Lighting in Case of LED and Fluorescent Lighting Source  พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี และ ณัฐ จันท์ครบ OT
157 ปัจจัยที่ตัดสินใจไม่ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 The Discontinue to Study Decision Factors in Southeast Asia University of First Year Student in 2013 Academic Year พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี, ชุมภูนุช แย้มรู้การ, ณัฐภาวี จิระภาพันธ์ และกรรณิการ์ สวัสดี OT
143 กลยุทธ์การตลาดสีเขียว Green Marketing Strategy วีนัส นาควัชระ OT
11 การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ The Study of Knowledge and Understanding on Professional Accounting Ethics in B.E.2553 of Accounting Students of Business Administration in Southeast Asia University อุดม สมบูรณ์ผล OT
176 อิทธิพลของสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ SOCIAL NETWORK INFLUENCE TO POLITICAL BEHAVIOR OF SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY STUDENTS ผศ.พงษ์พิพัฒน์  มัลลิกะมาลย์ PA
177 แนวทางจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองที่ดีในปัจจุบัน Political Ethics of Good Politician ผศ.พงษ์พิพัฒน์  มัลลิกะมาลย์ PA
178 ความคิดเห็นของประชาชนในเขตหนองแขมต่อจริยธรรมของนักการเมือง OPINIONS OF NONGKHAM’S RESIDENTS TOWARD POLITICIANS’ ETHICS ผศ.พงษ์พิพัฒน์  มัลลิกะมาลย์ PA
152 การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร The Evaluation of People’s Satisfaction with the Quality Service of Ban Bo Subdistrict Administrative Organization, Mueang Samutsakorn District, Samutsakorn Province ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ฉิรินัง PA
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
179 คุณสมบัติของซีเมนต์มอร์ตาร์ผสมเถ้าหญ้าแฝก The Properties of Cement Mortar Mixed with the Vetiver Grass Ashes เทอดศักดิ์  สายสุทธิ์ CEE
73 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง (มุมมองของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง) A Comparative Study of Factors Affecting Construction Quality Control (Perspective of the Employers and Contractors) กวี  หวังนิเวศน์กุล CEE
74 ปัจจัยความล่าช้าของโครงการก่อสร้างถนน  Road Construction Delay Factors กวี  หวังนิเวศน์กุล CEE
149 ผลกระทบของโลหะหนักจากขยะชุมชน Impacts of heavy metal from municipal solid waste ภานุวัฒน์ แตระกุล CEE
30 ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการก่อสร้าง: กรณีศึกษาโครงการบ้านจัดสรร Key Performance Indicators for Construction Projects: A Case Study on Housing Real Estate Projects วิบูลย์ สุรสาคร CEE
31 การประเมินความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้าง  Risk Assessment in Construction Projects วิบูลย์ สุรสาคร CEE
57 ปัจจัยหลักการออกแบบตัวอิเล็กโทรไลท์เพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจน Main factor necessity designing electrolyte for produce the hydrogen gas เสรี ชื่นอารมณ์ EE
19 นาฬิกาดิจิตอล บอกเวลา และอุณหภูมิโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ A Solar Power  Digital Clock For Time And Temperature จิระศักดิ์  สินสุขอุดมชัย, ประภาพรรณ  เคลือบวัณณรัตน์ EE
70 การปรับปรุงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสำหรับ บริษัทไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด The Improvement of Energy Conservation for Mighty International Co.,Ltd. ชูเกียรติ พงษ์พานิช และ วัฒนา กสิกุล EE
107 การวิเคราะห์การออกแบบขดลวดแรงดันต่ำของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ในระบบจำหน่าย An Analysis of Low Voltage Winding Distribution Transformer Design บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์, และ จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย EE
111 การศึกษาแนวทางการวัดค่าความต้านทานขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้า Proposition of Individual Guide for Measurement of Winding Resistance of Transformer บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์, และ วิชัย แซ่ลี่ EE
32 การพัฒนาเครื่องวัดอัตราส่วนแรงดันหม้อแปลงไฟฟ้า Development of Transformer Voltage Ratio Meter บุญเลิศ สื่อเฉย, สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์, จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย  และ ปัญญา มาลีวัตร EE
77 การออกแบบและสร้างเครื่องเฝ้าเตือนอันเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงเกินหรือต่ำเกินโดยใช้การสื่อสารแบบใช้สายสัญญาณหรือแบบไร้สายสัญญาณ Design and Implement of the Monitoring Instrument due to Over Voltage or Under Voltage by Wire or Wireless Communication สิริวิช ทัดสวน และ ประสิทธิ์  สุขเสริม    EE
140 เทคนิคการวัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์ Techniques of Distance Measurement by Laser เสน่ห์  ไมตรีจิตร์ ETE
194 เครื่องรดน้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติและควบคุมเอง Automatic and Manual Sprinkler สมศักดิ์ สิริโปราณานนท์,ปัญญา  มาลีวัตร และ  บุญเลิศ สื่อเฉย  ETE
101 การปรับปรุงวงจรเรียงกระแสเต็มคลื่นแบบออปแอมป์โดยใช้วงจรสายพานกระแส Improving A Conventional Opamp Full-Wave Rectifier by Using Current Conveyors อดิศักดิ์ มนต์ประภัสสร ETE
173 การประยุกต์ใช้แผนภาพการไหลสัญญาณในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ Application of signal flow graph for electronic circuits อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์ ETE
186 การปรับปรุงประสิทธิภาพของวงจรขยายบัฟเฟอร์ของผลต่างกระแส Efficiency improvement of current differencing buffered amplifier อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์        ETE
89 วงจรคูณสัญญาณอนาลอกอย่างง่าย 2 แบบ Two Simple Analog Multipliers อิทธิพงศ์ ชัยสายัณห์ และ ประสงค์ มีเจริญ ETE
71 การเปรียบเทียบปริมาณโอโซนด้วยชุดอิเล็กโตรดที่มีฉนวนต่างกัน A Comparison of Ozone Contents by Electrode Devices with Different Insulation จิระศักดิ์ สินสุขอุดมชัย IE
34 การออกแบบสร้างชุดทดลองกระบวนการทำความเย็นแบบรวมวัฎจักร ของสารทำความเย็นชนิด R-134a The Design of An Experimental Combination Cycle Cooling Process System Using R-134a Refrigerant ชาญชัย ชื่นอารมย์ ME
68 การอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงน้ำแข็งขนาดกลาง The   Energy Conservation for medium icehouse วัฒนา กสิกุล และ ชูเกียรติ พงษ์พานิช ME
126 การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในบริเวณทางเข้าของท่อ โดยใช้อุปกรณ์สร้างการไหลวนชนิดเฟืองหนอนที่หมุนได้อย่างอิสระ An increasing of the heat transfer performance in the entrance region using the freely rotating worm gear swirl generators วีระพันธ์   ด้วงทองสุข,  สุริยัน  เลาหเลิศเดชา และ สมชาย วงศ์วิเศษ ME
81 การวิเคราะห์ความสามารถในการรับภาระที่กระทำในแนวแกนของชิ้นงาน The analysis of axial load capacity of work pieces  สุรัตน์ ดีรอด ME
79 ความสุขในการทำงานปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ HAPPY AT WORK FACTOR THAT PROMOTES SAFETY IN WORKPLACE จารุศักดิ์  จิระภาพันธ์ SE
หมายเหตุ 
คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนกำหนดการตามความเหมาะสม
มติคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
เจ้าของบทความภาคนิทัศน์ต้องประจำที่โปสเตอร์ เพื่ออธิบายงานตามช่วงเวลาที่กำหนด
หากตรวจพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด อาจตัดสิทธิ์และถือว่าไม่ได้เข้าร่วมนำเสนอ