หน้าแรก

 >> RESEARCH NEWS <<

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology

          ด้วยวารสาร SAU Journal of Science & Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย และในปี พ.ศ.2562 วารสาร ฯ ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงขอเรียนเชิญนักวิจัย คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://saujournalst.sau.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2807-4500 ต่อ 404 คุณชุมภูนุช แย้มรู้การ E-mail : SAUJournalST@sau.ac.thผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัย 
ให้การต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วงษ์วิเศษ
เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการโครงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ศาสตราจารย์อาคันตุกะ"การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018)
ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 
โดยสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา


โครงการนักวิจัยดีเด่น ในหัวข้อ "นักวิจัยหน้าใหม่" ประจำปีการศึกษา 2560
โดย สำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 


โครงการสัมมนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย (KM) ประจำปีการศึกษา 2560
โดย สำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561  
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


โครงการ  "การพัฒนางานวิจัยเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์"
วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ
หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดยสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา
วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 7 อาคารสำนักอธิการบดี


การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2561ครั้งที่ 5 
The 5th SAU National  Interdisciplinary Conference 2018  
(SAUNIC 2018
"นวัตกรรมงานวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
 (Innovation Research for Sustainable development)  
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน –วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 
 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิส คอนเวนชั่น นนทบุรี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย
และเขียนบทความวิจัยของคณาจารย์หน้าใหม่
สำนักวิจัยร่วมกับคณะวิชา
วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น3 คณะบริหารธุรกิจ
..โดย ดร.ประสิทธิชัย  นรากรณ์ และ อาจารย์นพดล มโนสุทธิ..โครงการคลีนิกวิจัย ภายใต้หัวข้อ "Google Scholar กับคนวิจัย" 
วันเสาร์ ที่ 9 ธันวาคม 2560 
โดยสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา


โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยในสายวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 
สำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 7
..โดย รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ..


 
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560   
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์   
โดยสำนักวิจัยร่วมกับทุกคณะวิชา

วันที่ 10 สิงหาคม 2559
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัย ท่าน ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข และ ผศ.พรนิภา บริบูรณ์สุขศรี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2559 (Building Innovation 2016 : B-inno 2016) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม ทั้งหมด7 สถาบัน โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดพิธี

Binno 2016

ผศ.ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข และ ผศ.พรนิภา  บริบูรณ์สุขศรี  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ฯ เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  
วันศุกร์ที่  20  พฤษภาคม  2559                                                        ...คาเวสนา ปรมา วิชชา...
( การวิจัยนำมาซึ่งยอดแห่งความรู้ )

                             

 


วันที่ & เวลาGoogle Calendar