English Pronunciation

การฝึกออกเสียงด้วย Audio Streaming โดยใช้ Google Translate 
ให้ผู้เรียนคลิกที่คำที่ต้องการฝึกออกเสียง เมื่อคลิกที่คำแล้วระบบจะเปิดหน้าเว็บเบราเซอร์ใหม่
และเชื่อมโยงไปยังเว็บ Google Translate โดยมีคำที่ผู้เรียนต้องการฝึกออกเสียงปรากฎอยู่โดยอัตโนมัติ
ให้สังเกตุที่เครื่องหมาย  รุปลำโพง หากนำเม้่าส์ไปชี้ จะปรากฎข้อความ Listen  
จากนั้นให้ผู้เรียน คลิกที่สัญลักษณ์ำลำโพง ระบบจะออกเสียงคำอ่านนั้นให้ได้รับฟัง
ผู้เรียนสามารถคลิกเพื่อให้ระบบออกเสียงให้ฟังได้หลายครั้งเท่าที่ต้องการ

ทั้งนี้หากสัญลักษณ์รูปลำโพงไม่ปรากฎขึ้นให้รอสักครู่เพื่อระบบทำการโหลด ข้อมูลเสียง


ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ฝึกออกเสียง ด้วย Google Translateเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการฝึกออกเสียง
- คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เช่น สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ไอพอด (iPod) กาแลกซี่แทบ (Galaxy Tab) ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- เว็บเบราเซอร์ เช่น อินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) ไฟร์ฟอกซ์ (Fire Fox) ซาฟารี (Safari) หรือ โอเปร่า (Opera)
- หูฟัง (Earphone) หรือลำโพง (Speaker Phone)

การส่งงานด้วยไฟล์เสียง

ให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม Sound Recorder จากระบบวินโดว์ โดยให้เลือกที่

Start >> All Programs >>  Accessories >> Entertainment  >> Sound Recorder

จะพบโปรแกรม Sounder Recorder ดังภาพ 


ให้ผู้เรียนทำการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม จากงานที่อาจารย์มอบหมาย
ทั้งนี้ให้บันทึกเสียงได้ไฟล์ละไม่เกิน 1 นาที 
จากนั้นให้ทำการบันทึกชื่อไฟล์ด้วยเมนู File >> Save As โดยระบุชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยรหัสนักศึกษา 
และตามด้วยชื่องานที่อาจารย์มอบหมาย เช่น 5435100021Unit8_1


เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้ผู้เรียนรวบรวมไฟล์เสียงที่บันทึกไว้แล้วทั้งหมด 
บันทึกลงในแผ่น CD เพื่อส่งงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนต่อไป


ตัวอย่าง คำและประโยคเพื่อการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ

Hello  
Good Morning  
How are you today?   


http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/english/frameset.html