หน้าแรก

ประกาศถึงนักศึกษา
 • นัดสอนชดเชย วิชาการออกแบบและวางผังโงงานอุตสหกรรม วันที่ 3 พ.ค. 2559 เป็น 30 มี.ค. 2559 ของกลุ่ม 201 เวลา 13.00-16.00 น.
 • นัดสอนชดเชย วิชาการออกแบบและวางผังโงงานอุตสหกรรม วันที่ 3 พ.ค. 2559 เป็น 20 มี.ค. 2559 ของกลุ่ม 201 เวลา 17.00-20.00 น.
 •  รายละเอียดวิชา
  • แผนการสอน (Power Point)
  • มคอ. 3 -เอกสารอธิบายรายวิชา
  • รายชื่อกลุ่ม
   • กลุ่ม 201 เรียนวันอังคาร 09.00-12.00 น.
   • กลุ่ม A01 เรียนวันพฤหัสบดี 17.45-20.45 น.
  • ห้องเรียน 
   • กลุ่ม 201 เรียน IE 03
   • กลุ่ม A02 เรียน IE03

  กิจกรรมในชั้นเรียน
  • แบบฝึกหัด (Home Work)
  • รายงานกลุ่ม