SAU-ITPE-EXAM

ครั้งที่ 1/2559 สอบวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559
(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 มี.ค. 59)

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

SAU-ITPE-NEWS

นศ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สามารถสอบผ่านการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) รอบเดือนตุลาคมและเมษายน ปี 58 ที่ผ่านมา ได้จำนวนมากเป็นอันดับสองของประเทศไทย การสอบดังกล่าวเป็นโครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ มออ. ได้ทำกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. NSTDA) ซึ่ง มออ. เป็นทั้งศูนย์ฝึกอบรม และจัดสอบสำหรับโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 7 ปีแล้ว มี นศ. และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมกับ มออ. และสามารถสอบผ่านเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ มออ. ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในฝั่งธน ที่เป็นศูนย์อบรม และสอบอีกด้วย สำหรับผู้ที่สอบผ่านจะมีโอกาสได้งานกับหน่วยงาน และบริษัทชั้นนำ มากมาย อาทิ SCB, PTT-IT, AOT รวมทั้ง NSTDA ด้วย นอกจากนี้ท่านที่สอบผ่านระดับ FE ยังสามารถขอ Work Permit ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วย 
สนใจ ข้อมูลเพิ่มเติม bit.ly/sauitpe

ITPE-SAU


IP Passer APR 2016

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้สอบผ่าน ITEP รอบ เมย 2016
234 นางสาวกมลทิพย์ สดใส
235 นายจิรวัฒน์ โตสงวน
236 นายจิรายุท รุ่งสุวรรณ
237 นายนฤเบศร์ ตั้งต้นเจริญ
238 นางสาวพิชญา เซ็งมณี
239 นายพีรวัส สุขสำราญ
240 นายวรฉัตร เต็มสุขกมล
241 นายอดิพงษ์ ธรรมนวกุล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้สอบผ่าน ITPE รอบ ตค 2015
458 นางสาวกมลวัทน์ ศิวะกุลรังสรรค์
459 นางสาวจงกลณี มณีสัมพันธ์
460 นางสาวณัฐากร วงศ์สอสัตย์
461 นางสาวนภาพร แซ่ลี้
462 นางสาวนวลพรรณ กมลศิลป์
463 นางสาวปวีณา โพธิ์สิทธิ์
464 นางสาวปาริฉัตร อยู่ดี
465 นางสาวพิมพ์ศิริ ทองคำ
466 นางสาววรัญญา อินทวงษ์
467 นางสาวสุชัญญา นิ่มนวล
468 นางสาวสุนันทา บุญฤทธิ์
469 นางสาวอุดมพร พึ่งดง
470 นายกฤษดา เลิศไพบูลย์
471 นายกุลนนท์ ภัทรพรชัย
472 นายเกรียงไกร เซี่ยงวงษ์
473 นายจักรภูมิ อุทุมพร
474 นายจุฑาวัชร วงศ์อินตา
475 นายเจษฎา แพะเจริญชัย
476 นายชัยรัตน์ เชิดสกุลนานา
477 นายชัยวัฒน์ ถิ่นเวียงชัย
478 นายชาญชัย สีเทา
479 นายทัศนพล รอดเชื้อจีน
480 นายธนาธิป ประชุมชัย
481 นายธเนศ พิทักษ์รัตนสกุล
482 นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร
483 นายนนทนันท์ ผาชัย
484 นายบุญญลักษณ์ จันทร์อ่อน
485 นายบุรินทร์ การทวี
486 นายปรัชญา จารุวณิชกุล
487 นายพูนศักดิ์ มั่งมี
488 นายมนัสวี สามโคก
489 นายมานิต ฉลภิญโญ
490 นายวริษฐ์ หุ่นนอก
491 นายวัฒนกร ออกกิจวัตร
492 นายวัฒนา ศรีพันนา
493 นายวิศว ธีระมานะสินธุ์
494 นายวีรวิช กิตติธนะศักดิ์
495 นายศิรานุวัฒน์ แก้วกล่ำ
496 นายสาโรจน์ อมรสุรตานนท์
497 นายสุวัฒน์ อินแหยม
498 นายอภิชาติ เนตรธุวกุล


2014 PAssers

ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่าน มาตรฐานวิชาชีพไอที รอบเมษายน 57
  1. นายภาสวรรณ นะราแก้ว อาจารย์
  2. นายพิเชษฐ์ คะเณย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศิษย์เก่า) 
  3. นายกิตติคุณ เตียเจริญ  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4. นางสาวณฐิกานต์ โสภณมงคลโชค  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  5. นายนพดล เรืองศรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคค่ำ


รายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตร ประจำปี 2556

รายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตร
ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช NAC2014 ครั้งที่ 10 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 นางสาวกนกกร ขัดสี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
2 นางสาวจิรารัตน์ มีสิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 นางสาวบังอร พลทมิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 นางสาววิชุดา มีทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
5 นางสาวสมฤดี มุ่งชำนาญกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6 นายเดชาธร เลิศพรชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7 นายแสงชัย ฉันนุมัติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8 นายจักรินทร์ พงษ์แสวง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9 นายธีรศักดิ์ อิสระพรวืทูร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10 นายนิชฌาน อุ่นใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
11 นายบุญฤทธิ์ เลาหนุสรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
12 นายประเชาว์ อินทร์รอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13 นายพิภพ โปงกันทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
14 นายภาณุวัตร ชื่นชม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
15 นายวรุตม์ สืบศักดิ์สกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
16 นายวัฒนพงษ์ ฮวดสุนทร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
17 นายวิศรุฒ คำสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
18 นางสาวโศภิตา ปรีชาอนันตกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
19 นายนพดล คุณชม วิทยาการคอมพิวเตอร์
20 นายยุทธปรัชญ์ ชาญณรงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
21 นายอธิการ ธนุกาลกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
22 นายอรรถพล พรหมมาลี วิทยาการคอมพิวเตอร์
23 ปรียา ตัณเจริญรัตน์ 

ITPE-OCT2013

ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ ตค 56
70 นายแสงชัย ฉันนุมัติ 
231 นางสาวกนกกร ขัดสี 
232 นางสาวจิรารัตน์ มีสิริ 
233 นางสาววิชุดา มีทอง 
234 นางสาวโศภิตา ปรีชาอนันตกุล 


ITPE 2014 SAU-Passers, Congratulations

ผู้สอบผ่าน ITPE เข้ารับประกาศนียบัตร 
จาก ผอ.สวทช. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปทุมธานี

ITPE April 3, 2013

ผู้สอบผ่าน ITPE (บางส่วน) เข้ารับประกาศนียบัตร 
จาก รมต. วิทย์ฯ และ ผอ. สวทช. 
เมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2556 
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปทุมธานี

News

ผู้สอบผ่าน ITPE ผ่านในปี 2555 
ที่ไม่ได้เข้ารับประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556  
สามารถมาติดต่อรับได้ที่ สนง.สาขาคอมฯ ได้แล้ว
ในเวลาทำการ อังคาร - เสาร์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
วัลลภ เต็มสุขกมล 
วโรดม พันธะนียะ
นนทมาศ เห่งแจ้ง 
พงศธร สามบุญเที่ยง 
แสงดาว สมแก้ว 
สุดาวัลย์ หนูชนะภัย 
ศุภสิทธิ์ เหลือวงศ์
ทศพร หงส์นพคุณ

ITPE-SAU-EXAM


NEWS

การสอบ ITPE 

ครั้งที่ 1/2557 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
(เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 11 ก.พ. - 31 มี.ค. 57)
ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)
ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

วิชาที่เปิดสอบ
Information Technology Passport Examination (IP)
Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ติวสอบ
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
วันพฤหัสที่ 24 เมษายน 2557

เวลา 9.00 - 17.00 
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 


การสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ กรณี ชำระผ่าน ศูนย์สอบ มออ.
นศ. ม.เอเชีย ราคา 300 บาท (ราคาปกติ 500 บาท)
นศ. ภายนอก ราคา 500 บาท  
บุคคลภายนอก ราคา 800 บาท (ราคาปกติ 1,000 บาท)

การชำระเงินค่าสมัครสอบ 
ชำระโดยตรง ได้ที่  
ศูนย์อบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 
ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557
วันอังคาร - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ
ศูนย์สอบฯ มออ. เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รับชำระค่าสมัครสอบ 
เพื่อนำส่งมอบให้กับ สถาบันวิทยาการ สวทช. 
โดยผู้สมัครสอบที่ชำระเงินผ่าน ศูนย์สอบฯ. มออ. 
จะได้รับส่วนลด จากราคาปกติ ตามราคาที่ีแจ้งไว้ข้างต้น 
ศูนย์สอบฯ มออ. จะออกใบรับเงินชั่วคราวให้เท่านั้น 
โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้ 
ในวันสอบแก่ผู้สอบ 

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย อาจหยุดจำหน่าย 
ผู้เข้าร่วมติวสอบ ควรจัดหาอาหารมาจากภายนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 02-807-4500 ต่อ 127 หรือ 310

NEWS

การสอบ ITPE 
ครั้งที่ 2/2556 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556
เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 56

วิชาที่เปิดสอบ
Information Technology Passport Examination (IP)
Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ติวสอบ
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556
วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2556

เวลา 9.00 - 17.00 
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 


การสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ กรณี ชำระผ่าน ศูนย์สอบ มออ.
นศ. ม.เอเชีย ราคา 300 บาท (ราคาปกติ 500 บาท)
นศ. ภายนอก ราคา 500 บาท  
บุคคลภายนอก ราคา 800 บาท (ราคาปกติ 1,000 บาท)

การชำระเงินค่าสมัครสอบ 
ชำระโดยตรง ได้ที่  
ศูนย์อบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 
ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
วันอังคาร - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

หมายเหตุ
ศูนย์สอบฯ มออ. เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รับชำระค่าสมัครสอบ 
เพื่อนำส่งมอบให้กับ สถาบันวิทยาการ สวทช. 
โดยผู้สมัครสอบที่ชำระผ่านเงินผ่าน ศูนย์สอบฯ. มออ. 
จะได้รับส่วนลด จากราคาปกติ ตามราคาที่ีแจ้งไว้ข้างต้น 
ศูนย์สอบฯ มออ. จะออกใบรับเงินชั่วคราวให้เท่านั้น 
โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้ 
ในวันสอบให้แก่ผู้สอบ 
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย จึงหยุดจำหน่าย 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 02-807-4500 ต่อ 127 หรือ 310

ITPE NEWS

ติวสอบวิชา IP 
วันที่ 17 18 19 เมษายน 56 
เวลา 9.00 - 16.00 น. 
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ

ติวสอบวิชา FE
นัดหมายเป็นการเฉพาะ 

สมัครสอบ ได้ถึงสิ้นเิดือน มีค 56 
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบรอบเดือน เมษายน ได้ที่ 

สมัครเข้าร่วมติวสอบได้ที่ 

ติดต่อชำระเงิน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ืืืที่ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ 
โทร. 028074594 เวลาทำการ 
หรือ 028074900 - 21 ต่อ 310
email: nuto@sau.ac.th
Subpages (2): Adm Passer