โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

Information Technology

Professional Examination: ITPE

ปัจจุบันเป็นยุคที่ IT เข้าไปมีบทบาทสำคัญในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาฯ ซึ่ง IT มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริมาณบุคลากร IT ในตลาดแรงงานนั้น ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เราขาดแคลนผู้ที่มีพื้นฐานและความรอบรู้ด้าน IT อีกมาก แม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน แต่ก็ยังไม่สามารถพัฒนาคนเพื่อให้ทันต่อสังคมยุค IT ซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน (AEC 2015) ที่กำลังจะมาถึงในระยะอันใกล้นี้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ผู้ดำเนินการโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม พม่า มองโกเลีย และไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใดๆ การสอบนี้เหมาะสำหรับชาวไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ อีกทั้งในกลุ่มตำแหน่งอื่น ที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอทีของตนเองอีกด้วย


ITPE-SAU
ITPE-SAU-EXAM

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)


ครั้งที่ 1/2562 รอบเดือน เมษายน 2562 Click

175 นายธิติสรร เพียรพ่วงพันธ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ครั้งที่ 2/2561 รอบเดือน ตุลาคม 2561 Click

97 นายวัลลภ พรมณี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ครั้งที่ 1/2561 รอบเดือนมีนาคม Click

133 นายธนากรณ์ เนียมชาวนา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคม Click

241 นายนรินทร์ แซ่จัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

243 นายปติภณ เจิง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

244 นายปราณันต์ ฉลภิญโญ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

245 นางสาวปัทมพร ไชยดรุณ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

IP Passer APR 2016

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้สอบผ่าน ITEP รอบ เมย 2016

234 นางสาวกมลทิพย์ สดใส

235 นายจิรวัฒน์ โตสงวน

236 นายจิรายุท รุ่งสุวรรณ

237 นายนฤเบศร์ ตั้งต้นเจริญ

238 นางสาวพิชญา เซ็งมณี

239 นายพีรวัส สุขสำราญ

240 นายวรฉัตร เต็มสุขกมล

241 นายอดิพงษ์ ธรรมนวกุล

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้สอบผ่าน ITPE รอบ ตค 2015

458 นางสาวกมลวัทน์ ศิวะกุลรังสรรค์

459 นางสาวจงกลณี มณีสัมพันธ์

460 นางสาวณัฐากร วงศ์สอสัตย์

461 นางสาวนภาพร แซ่ลี้

462 นางสาวนวลพรรณ กมลศิลป์

463 นางสาวปวีณา โพธิ์สิทธิ์

464 นางสาวปาริฉัตร อยู่ดี

465 นางสาวพิมพ์ศิริ ทองคำ

466 นางสาววรัญญา อินทวงษ์

467 นางสาวสุชัญญา นิ่มนวล

468 นางสาวสุนันทา บุญฤทธิ์

469 นางสาวอุดมพร พึ่งดง

470 นายกฤษดา เลิศไพบูลย์

471 นายกุลนนท์ ภัทรพรชัย

472 นายเกรียงไกร เซี่ยงวงษ์

473 นายจักรภูมิ อุทุมพร

474 นายจุฑาวัชร วงศ์อินตา

475 นายเจษฎา แพะเจริญชัย

476 นายชัยรัตน์ เชิดสกุลนานา

477 นายชัยวัฒน์ ถิ่นเวียงชัย

478 นายชาญชัย สีเทา

479 นายทัศนพล รอดเชื้อจีน

480 นายธนาธิป ประชุมชัย

481 นายธเนศ พิทักษ์รัตนสกุล

482 นายธีรพงศ์ ภักดีคุณากร

483 นายนนทนันท์ ผาชัย

484 นายบุญญลักษณ์ จันทร์อ่อน

485 นายบุรินทร์ การทวี

486 นายปรัชญา จารุวณิชกุล

487 นายพูนศักดิ์ มั่งมี

488 นายมนัสวี สามโคก

489 นายมานิต ฉลภิญโญ

490 นายวริษฐ์ หุ่นนอก

491 นายวัฒนกร ออกกิจวัตร

492 นายวัฒนา ศรีพันนา

493 นายวิศว ธีระมานะสินธุ์

494 นายวีรวิช กิตติธนะศักดิ์

495 นายศิรานุวัฒน์ แก้วกล่ำ

496 นายสาโรจน์ อมรสุรตานนท์

497 นายสุวัฒน์ อินแหยม

498 นายอภิชาติ เนตรธุวกุล

2014 PAssers

ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่าน มาตรฐานวิชาชีพไอที รอบเมษายน 57

  1. นายภาสวรรณ นะราแก้ว อาจารย์
  2. นายพิเชษฐ์ คะเณย์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศิษย์เก่า)
  3. นายกิตติคุณ เตียเจริญ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4. นางสาวณฐิกานต์ โสภณมงคลโชค สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  5. นายนพดล เรืองศรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคค่ำ

รายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตร ประจำปี 2556

รายชื่อผู้เข้ารับประกาศนียบัตร

ในงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช NAC2014 ครั้งที่ 10 ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 นางสาวกนกกร ขัดสี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 นางสาวจิรารัตน์ มีสิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3 นางสาวบังอร พลทมิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 นางสาววิชุดา มีทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5 นางสาวสมฤดี มุ่งชำนาญกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6 นายเดชาธร เลิศพรชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7 นายแสงชัย ฉันนุมัติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8 นายจักรินทร์ พงษ์แสวง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9 นายธีรศักดิ์ อิสระพรวืทูร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10 นายนิชฌาน อุ่นใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

11 นายบุญฤทธิ์ เลาหนุสรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

12 นายประเชาว์ อินทร์รอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13 นายพิภพ โปงกันทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

14 นายภาณุวัตร ชื่นชม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

15 นายวรุตม์ สืบศักดิ์สกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16 นายวัฒนพงษ์ ฮวดสุนทร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17 นายวิศรุฒ คำสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

18 นางสาวโศภิตา ปรีชาอนันตกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์

19 นายนพดล คุณชม วิทยาการคอมพิวเตอร์

20 นายยุทธปรัชญ์ ชาญณรงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

21 นายอธิการ ธนุกาลกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์

22 นายอรรถพล พรหมมาลี วิทยาการคอมพิวเตอร์

23 ปรียา ตัณเจริญรัตน์

ITPE-OCT2013

ขอแสดงความยินดี กับ นศ. ที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอที รอบ ตค 56

70 นายแสงชัย ฉันนุมัติ

231 นางสาวกนกกร ขัดสี

232 นางสาวจิรารัตน์ มีสิริ

233 นางสาววิชุดา มีทอง

234 นางสาวโศภิตา ปรีชาอนันตกุล

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/home/all-news/115-sss/570-itpe

การสอบ ITPE

ครั้งที่ 2/2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562

(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค.- 9 ต.ค. 62)

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

ระดับ 3: Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ประกาศผลการสอบครั้งที่ 2/2562 วันที่ 9 ธันวาคม 2562

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านหน้า web site : www.nstdaacademy.com

2. เมล์แจ้งรายบุคคล โดยแจ้งว่าผลสอบออกแล้ว สามารถเข้าระบบไปดูคะแนนรวม และคะแนน

หมวดย่อยในระบบสมัครสอบของท่านได้เท่านั้น


กำหนดการและสถานที่สอบทั่วประเทศ รอบ 02/2561 วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ ชั้น 4 ห้องบรรยาย 1


ครั้งที่ 1/2557 สอบวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557

(เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 11 ก.พ. - 31 มี.ค. 57)

ระดับ 1: Information Technology Passport Examination (IP)

ระดับ 2: Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

วิชาที่เปิดสอบ

Information Technology Passport Examination (IP)

Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ติวสอบ

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

วันพฤหัสที่ 24 เมษายน 2557

เวลา 9.00 - 17.00

ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

กรุณาลงชื่อเข้าร่วมติวสอบ คลิก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ คลิก

เว็บสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ กรณี ชำระผ่าน ศูนย์สอบ มออ.

นศ. ม.เอเชีย ราคา 300 บาท (ราคาปกติ 500 บาท)

นศ. ภายนอก ราคา 500 บาท

บุคคลภายนอก ราคา 800 บาท (ราคาปกติ 1,000 บาท)

การชำระเงินค่าสมัครสอบ

ชำระโดยตรง ได้ที่

ศูนย์อบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

วันอังคาร - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ

ศูนย์สอบฯ มออ. เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รับชำระค่าสมัครสอบ

เพื่อนำส่งมอบให้กับ สถาบันวิทยาการ สวทช.

โดยผู้สมัครสอบที่ชำระเงินผ่าน ศูนย์สอบฯ. มออ.

จะได้รับส่วนลด จากราคาปกติ ตามราคาที่ีแจ้งไว้ข้างต้น

ศูนย์สอบฯ มออ. จะออกใบรับเงินชั่วคราวให้เท่านั้น

โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้

ในวันสอบแก่ผู้สอบ

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน

ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย อาจหยุดจำหน่าย

ผู้เข้าร่วมติวสอบ ควรจัดหาอาหารมาจากภายนอก

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-807-4500 ต่อ 127 หรือ 310

NEWS

การสอบ ITPE

ครั้งที่ 2/2556 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556

เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 56

วิชาที่เปิดสอบ

Information Technology Passport Examination (IP)

Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)

Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ติวสอบ

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556

วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2556

เวลา 9.00 - 17.00

ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

กรุณาลงชื่อเข้าร่วมติวสอบ คลิก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ คลิก

เว็บสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ กรณี ชำระผ่าน ศูนย์สอบ มออ.

นศ. ม.เอเชีย ราคา 300 บาท (ราคาปกติ 500 บาท)

นศ. ภายนอก ราคา 500 บาท

บุคคลภายนอก ราคา 800 บาท (ราคาปกติ 1,000 บาท)

การชำระเงินค่าสมัครสอบ

ชำระโดยตรง ได้ที่

ศูนย์อบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

วันอังคาร - เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ

ศูนย์สอบฯ มออ. เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รับชำระค่าสมัครสอบ

เพื่อนำส่งมอบให้กับ สถาบันวิทยาการ สวทช.

โดยผู้สมัครสอบที่ชำระผ่านเงินผ่าน ศูนย์สอบฯ. มออ.

จะได้รับส่วนลด จากราคาปกติ ตามราคาที่ีแจ้งไว้ข้างต้น

ศูนย์สอบฯ มออ. จะออกใบรับเงินชั่วคราวให้เท่านั้น

โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. เป็นผู้ออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้

ในวันสอบให้แก่ผู้สอบ

เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน

ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย จึงหยุดจำหน่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-807-4500 ต่อ 127 หรือ 310

ITPE NEWS

ติวสอบวิชา IP

วันที่ 17 18 19 เมษายน 56

เวลา 9.00 - 16.00 น.

ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ

ติวสอบวิชา FE

นัดหมายเป็นการเฉพาะ

สมัครสอบ ได้ถึงสิ้นเิดือน มีค 56

และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/sss

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบรอบเดือน เมษายน ได้ที่

https://sites.google.com/a/sau.ac.th/itpe/exrlist/april2013

สมัครเข้าร่วมติวสอบได้ที่

ติดต่อชำระเงิน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ืืืที่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ

โทร. 028074594 เวลาทำการ

หรือ 028074900 - 21 ต่อ 310

email: nuto@sau.ac.th

ผู้สอบผ่าน ITPE เข้ารับประกาศนียบัตร

จาก ผอ.สวทช. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปทุมธานี

ผู้สอบผ่าน ITPE (บางส่วน) เข้ารับประกาศนียบัตร

จาก รมต. วิทย์ฯ และ ผอ. สวทช.

เมื่อ วันที่ 3 เมษายน 2556

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ปทุมธานี

News

ผู้สอบผ่าน ITPE ผ่านในปี 2555

ที่ไม่ได้เข้ารับประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

สามารถมาติดต่อรับได้ที่ สนง.สาขาคอมฯ ได้แล้ว

ในเวลาทำการ อังคาร - เสาร์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

วัลลภ เต็มสุขกมล

วโรดม พันธะนียะ

นนทมาศ เห่งแจ้ง

พงศธร สามบุญเที่ยง

แสงดาว สมแก้ว

สุดาวัลย์ หนูชนะภัย

ศุภสิทธิ์ เหลือวงศ์

ทศพร หงส์นพคุณ