SAU-IoT
Smart Farming

อุณหภูมิ


ความชื้น


คุณภาพอากาศ


แสง


แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์


Information

โครงการ SAU-IoT Smart Farming 
- เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั่วไป และเกษตรอินทรีย์ ด้วยการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รับรู้ โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) 
- เกษตรกรสามารถ ใช้เทคโนโลยี IoT เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพ ถูกใจผู้บริโภค 

แนวคิด
- เมื่อผู้บริโภค เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถนำสมาร์ทโฟน แสกนบาร์โค้ดเพื่อลิงค์มายังเว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้แบบออนไลน์ ทำให้สามารถทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้น อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ถุงนั้น ปลูกขึ้นที่ได้ (แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์) ได้รับน้ำ บรรยากาศ อุณหภูมิ แสง ความชื้น ฯลฯ ตั้งแต่เริ่มปลูก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว บรรจุ ขนส่ง จนถึงมือผู้บริโภค อันเป็นการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 

ประโยชน์ สำหรับผู้บริโภค
  • ทราบแหล่งผลิต (place of origin)
  • ทราบกระบวนการ และสิ่งที่พืช / สัตว์ ได้รับ ระหว่างกระบวนการ
  • สามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ได้อย่างมั่นใจขึ้น 
ประโยชน์สำหรับเกษตรกร
  • เพิ่มมูลค่าผลผลิต
  • สามารถปรับปรุงกระบวนการปลูก/ ผลิต จากข้อมูลที่เก็บได้ 
  • สามารถสั่งให้ระบบรดน้ำ ปุ๋ย และแร่ธาตุต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ 
  • สามารถเฝ้าติดตาม พืช สัตว์ ได้จากทุกที่
ประโยชน์สำหรับผู้จำหน่าย
  • เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
  • สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
  • เพิ่มยอดขาย

ตัวอย่างกราฟแสดงผลแบบออนไลน์ 
ที่เก็บรวบรวมโดยเซ็นเซอร์ 
และอัพโหลดขึ้นคลาวด์ 

About Us
พัฒนาโดย 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
19/1 ถนนเพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพ 10160
โทรศัพท์ : 02-8074500 ต่อ 190, 192 
แฟกซ์ : 02-8074528 – 30 
อีเมล์ : iot@sau.ac.th 

IoT Maker Club @ DE Thailand