Home

celsius_degree


Humidity
โครงการพัฒนา  IoT Smart Cloth สำหรับผู้สูงอายุ 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาเสื้อผ้าที่สามารถให้การช่วยเหลือ เฝ้าติดตาม แจ้งเตือน ผู้สูงอายุ ที่ต้องอยู่ลำพัง 
เชื่อมต่อการสื่อสาร ระหว่างผู้สูงอายุ กับ ญาติ ลูกหลาน ผู้ดูแล และแพทย์