Home

IoT Robot

การพัฒนาหุ่นยนต์สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึง หรือการเข้าถึงอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ โดยใช้ Arduino และ ESP8266 Internet of Things ให้ขับเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภัย อาทิเช่น พื้นที่ที่มีแก๊ซรั่ว มีสารพิษ  แล้วทำการส่งภาพ วิดีโอ คุณภาพอากาศ และปริมาณแกแก็ซ กลับมายังหน่วยบังคับการด้วย ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลต่างๆ  โดยหุ่นยนต์ที่ สามารถตัดสินใจการขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ หรือด้วยมนุษย์บังคับ

IoT Bot