วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

...Call For Paper...

“วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์”                 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจำเป็นจะต้องผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยในรูปแบบของการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ เมื่อได้ผลการศึกษาตามระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสกัดองค์ความรู้นั้นมาเรียบเรียงและเผยแพร่สู่สาธารณะในรูปของบทความวิจัย ผ่านการประชุมวิชาการหรือวารสาร วิชาการ ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับ

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นคณะวิชาที่มีหน้าที่กำกับควบคุมและดูแลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว กอปรกับความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 3 (ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่) จึงได้แต่งตั้ง“คณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์” ตามคำสั่งที่ 281/2555 ลงวันที่ 14 กันยายน 2555 และจากการประชุมคณะกรรมการจัดทำและเผยแพร่วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้


(1) เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่บทความผลงานวิจัย สารนิพนธ์ และการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


(2) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตัวบ่งชี้ที่ 3


(3) เพื่อเป็นแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ สืบค้น และอ้างอิง บทความผลงานวิจัย และบทความวิชาการ ของคณาจารย์ นักศึกษา 

      และผู้สนใจทั่วไป


                 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นวารสารที่มีการะบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ ทั้งในสายสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม จึงขอประกาศเชิญชวนให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ ส่งบทความผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสารวารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


             หมายเหตุ นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลักสูตร MBA, MPA, และ M.Eng (แผน ข.) สามารถตีพิมพ์เผยแพร่บทความผลงานวิจัยจาก สารนิพนธ์ หรือการศึกษาอิสระของตนเอง ก่อนสำเร็จการศึกษา ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์