ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

สนับสนุนโดย

  
   การนำเสนอผลงานโครงงานประจำปี 2013 ของนักศึกษา
จัดโดย 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กรุงเทพฯ 

Annual Project Conference 2013
Organized by
Department of Computer Science 
Department of Business Computer

Bangkok 10160 THA
 
Tel. 66-2-807-4500 
e-mail: csbc@sau.ac.th,   ceit@sau.ac.th