เขาว่าต้องเริ่มต้นจากปลาทู

  • ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า ต้องมาเริ่มต้นช่วยกันลองดู


รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานสาขาวิชาในหมวดต่าง ๆ

  • พัฒนาการการจัดการความรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • แผนการจัดการความรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  • ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2556ทีมจัดการความรู้ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
KM Team of Department of Civil Engineering , SAU