หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์บริการการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 


ปรัชญา
        ความรู้ดี   มีคุณธรรม    นำธุรกิจ
ปณิธาน
            คณะบริหารธุรกิจมุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาให้เป็นผู้บริหารที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อให้บัณฑิตมีโอกาสแสวงหาความรู้ แสดงความคิดเห็น ประมวลความคิดเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศต่อไป
วิสัยทัศน์
            คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำทางด้านธุรกิจในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
            ความรู้ คู่คุณธรรม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
            มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สามารถด้านเทคโนโลยี
เอกลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
            ความรู้ คู่คุณธรรม
อัตลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ
            บัณฑิตของเรา รักการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
 

สรุปโครงการปฐมนิเทศ-สมุทรสาคร


สรุปโครงการไห้วครู55


สรุปโครงการบริหารสัมพันธ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียว


ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม

ศูนย์บริการฯ นอกสถานที่ตั้งตลาดมิตรพล

บัญชี เชตุพน

บัญชีมิตรพลโครงสร้างบริหาร สมุทรสาคร


โครงสร้างบริหาร มิตรพล เชตุพน