กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายสุรเชษฐ์  อนุมาตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.2.jpg

นายไพสิทธิ์  ศรีโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.3.jpg

นางสมพรรณ  พนหมพันธ์ใจ
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.4.jpg
 
นางพรทิพย์  โพธิ์เงิน
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.5.jpg

นางสุรีภรณ์  รักสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.6.jpg

นางวาสนา  ศรีศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.7.jpg

นางบุรินทร์  ดีขุนทด
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.9.jpg

นางรัตนา  อนุมาตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.10.jpg

นางสาวอำนวย  เรือนไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.11.jpg

นายสุทธินันท์  มะลิงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.12.jpg

นางทรงลักษณ์  อาจสัมพันธ์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.13.jpg

นางอุราภรณ์  พรมฮาด
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.14.jpg

นางวิไล  อินโท่โล่
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวัชรีย์  มหาวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/1469429109.jpg

นางโสภา  วันทา
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.17.jpg

นายเกียรติศักดิ์  อินทชาติ
ครูชำนาญการ


นางสุภาพร  แก้วพลงาม
ครูชำนาญการ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/1469431447.jpg

นายอธิป  เมืองนาม
ครูชำนาญการ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.19.jpg

นางสาวจุรีรัตน์  โอชารส
ครู
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.20.jpg

นางสาววิภาวดี  สายที
ครู
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.22.jpg

นางสาวศิรินทรา  ภาพันธ์
ครู
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/1469429224.jpg

นางสาวสุภัทรา  สายกระสุน
ครู

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-withyasastr/3.21.jpg

นายนุชา  มาตหนองแวง
ครูผู้ช่วย

  

หน้าแรก

Comments