กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-silpa/004.jpg
นายนิคม  วุฒิเกียงไกร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-silpa/8.2.jpg?attredirects=0

นายสำเร็จ ณรงค์ศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-silpa/8.5.jpg

นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
ครูชำนาญการพิเศษ
 
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-silpa/8.1.jpg
นายเอกชัยแก้ว  กาหลง
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-silpa/8.6.jpg?attredirects=0
 
นายสุชาติ  อยู่แท้กูล
ครู
 https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-silpa/1469431864.jpg

นางอรทัย  ศรีเมือง
ครูชำนาญการ

   

หน้าแรก

Comments