กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy/1469430006.jpg

นางธัญพร  สายชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นางสุลักษณี  ประดับสุข
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกิตติยา  กุลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy/1469430048.jpg

นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นายสมโภชน์  บุญประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy/1469430027.jpg

นางวาทินี  พลอามาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางปรียานุชศนัณ  โยสาจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวละมัย  แก้วกล้า
ครู
 

นางสาวญานิศา  ภูมิศาสตร์
ครู
 
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy/1469428871.jpg

นางสาวนวริทร์  แตะอินรัมย์
ครู
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-thiy/4.9.jpg?attredirects=0

นางจิรัฏฐยา  สมานมิตร
ครูผู้ช่วย
 
  

หน้าแรก

Comments