กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสายสุนีย์  กลั่นเขตต์การ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-tang-prathes/1469429938.jpg
นายทำนูล  เนืองภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจารุกาญจน์  นพรัตน์วงศกร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปภัสรินทร์  เนติสมบูรณ์ยศ
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-tang-prathes/5.7.jpg
นางพัณณ์ชิตา  บาลวรเศรษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-tang-prathes/1469429658.jpg
นางณัญชุดา  ปัญญาธิวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-tang-prathes/1469429794.jpg
นางสาววิไลวรรณ  ครองสนั่น
ครู
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-tang-prathes/5.5.jpg
นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์
ครู
https://sites.google.com/a/satuk.ac.th/satuek/klum-sara-kar-reiyn-ru-phasa-tang-prathes/5.3.jpg

นายสุทธิพงษ์  บรรยงค์
ครู
 

นางสาวกุลธิดา  ศักดิ์ศรีท้าว
ครู
 

นางสาวลักขณา  เพ็ชรหงษ์
ครูผู้ช่วย
  


Comments